Manuál od odborníků pomůže s výběrem vhodné antikoncepce každé ženě, protože každé těhotenství má být chtěné!

Již od roku 2007 je 26. září Světovým dnem antikoncepce. Jde o mezinárodní aktivitu lékařů, odborných společností a osvětových organizací pro zvýšení společenského povědomí o metodách ochrany před neplánovaným početím. Cílem je umožnit dívkám a ženám zodpovědně ovlivňovat své sexuální a reprodukční zdraví, aby ubývalo případů nechtěného těhotenství.

To nejlepší pro dítě je, když přijde na svět radostně očekávané. Ne vše se dá v životě naplánovat, ale těhotenství by nemělo být v ideálním případě věcí nechtěné náhody. Nejlepší cestou je samozřejmě zodpovědný přístup k intimnímu životu. Proto je zcela zásadní dostupnost objektivních a odborně podložených informací o metodách antikoncepce. Zdrojem takových informací pro české ženy a dívky je projekt Fórum Antikoncepce, nad nímž převzala záštitu Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP.

Manuál pro výběr antikoncepce
Nejnovější z řady osvětových aktivit, kterou Fórum antikoncepce spouští při příležitosti světového dne, je Manuál pro výběr nejvhodnější metody antikoncepce. Praktická brožura obsahuje několik okruhů dotazů, které byly sestaveny tak, aby si jejich prostřednictvím mohla každá žena ujasnit své základní potřeby, očekávání a specifické požadavky ohledně antikoncepce. Dotazník sleduje nejen zdravotní anamnézu, případné kontraindikace a základní očekávání, ale zaměřuje se také na její životní styl. Komplexním pohledem a důsledným výběrem té nejvhodnější metody se značně zvýší šance, že vybraná metoda antikoncepce bude dané ženě dlouhodobě vyhovovat a nebude jí činit potíže správné a bezpečné užívání. Vhodný výběr antikoncepce navíc ženám může přinést řadu dalších benefitů, ať už je to preventivní účinek proti některým onkologickým onemocněním, řešení problémů s pletí nebo úprava menstruačního cyklu.

Tím, že si ženy před návštěvou gynekologie v klidu a upřímně zodpoví základní dotazy a vyberou si z nabízených možností ty, které odpovídají jejich prioritám, zefektivní i vzájemný dialog s lékařem, který je pro výběr té nejvhodnější antikoncepce velmi důležitý.

Dotazník je možné stáhnout na webu www.forumantikoncepce.cz. Lze si jej vyplnit a ponechat pouze pro svou referenci a ujasnění potřeb a očekávání. Zároveň nic nebrání tomu jej vytisknout a přinést s sebou k lékaři.

Důležitost správného výběru metody antikoncepce zmiňuje i MEMORANDUM Fóra antikoncepce o DŮLEŽITOSTI OCHRANY REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ A UŽÍVÁNÍ BEZPEČNÝCH METOD ANTIKONCEPCE. Dalšími tématy Memoranda je především důležitost sexuální výchovy, problematika přílišného odkládání reprodukce a především prevence nechtěných těhotenství.

„Nechtěná těhotenství představují nejen vysoké náklady pro zdravotní a sociální systém, ale zejména vysokou emocionální zátěž pro těhotné ženy a jejich rodiny. V největším riziku jsou zejména mladé dívky a ženy, jejichž sexuální chování může významně ovlivnit jejich budoucí život. Proto jsou edukační aktivity Fóra antikoncepce praktickou pomůckou nejen pro ženy, ale i lékaři vítanou platformou, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví,,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Dobrá informovanost vede k dobrému rozhodnutí
Na důležitost informovanosti mezi mladými lidmi poukazuje také průzkum, který Fórum antikoncepce provedlo na reprezentativním vzorku českých žen ve věku 18 až 24 let. Šetření přineslo kromě jiného tato zjištění:ZAHÁJENÍ SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA
61 % dotázaných zahájilo sexuální život v šestnácti letech či dříve. 20 % žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.AKTUÁLNĚ POUŽÍVANÁ METODA ANTIKONCEPCE
Aktuálně nejčastěji používanou antikoncepci představují hormonální tablety (45 %) a prezervativ (26 %), nicméně každá pátá žena neužívá kontracepci žádnou.POSTOJ K TĚHOTENSTVÍ
71 % dívek plánuje těhotenství, 16 % o něm do budoucna vůbec neuvažuje a 13 % o něm uvažuje pouze jako o možnosti. Horizont plánované gravidity je přitom poměrně dlouhý – 36 % do pěti let, 16 % ještě později. To koresponduje se stoupajícím věkem prvorodiček v ČR.NECHTĚNÉ TĚHOTENSTVÍ
Znepokojivým jevem zachyceným ve studované skupině žen byla jejich ochota riskovat nechtěnou graviditu – téměř 19 % odpovědělo, že ji často nebo alespoň občas riskuje. Pro interrupci by se při nechtěné graviditě jednoznačně rozhodlo 22 % respondentek.POSTOJ K HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI
V posledních 10 letech se v ČR meziročně snižuje spotřeba hormonální antikoncepce (HA) o 4,5–8 %, což vybízí k celé řadě otázek. Klesá procento žen, které ji užívají? Je to dáno změnou chování? Omezením poptávky po kontracepci obecně? Nebo snad výsledkem demografických změn ve společnosti, kdy je každoročně výrazně redukován podíl žen fertilního věku? I v rámci šetření nebyly výsledky jednoznačné. Ačkoliv spotřeba hormonální antikoncepce klesá, tato metoda vyhovuje téměř 39 % respondentek, které neuvažují o jejím ukončení. Necelých 7 % sice počítám s jejím vysazením, ale oproti tomu 13 % žen se chystá hormonální antikoncepci začít užívat. Mezi pozitivními motivacemi k užívání HA dominuje podle očekávání zabránění těhotenství, z nekontracepčních výhod pak úprava menstruačního cyklu. U žen, které mají negativní postoj k HA, se nejčastěji opakuje důvod obav z váhového přírůstku nebo z tromboembolické nemoci. Celých 28 procent „vlastně neví“ a neuvádí konkrétní důvod, proč hormonální antikoncepci odmítají nebo ji přestaly užívat.

Odborné studie vyvracejí mýty
Odmítání antikoncepce často pramení z nedostatku informací a vystavuje stále větší počet českých žen riziku nechtěného těhotenství s jeho negativními zdravotními a psychosociálními dopady. Většina obav pramení z různých mýtů, které ve společnosti dlouhodobě kolují.

Nejčastější obavou je tvrzení, že hormonální antikoncepce většinou způsobí příbytek na váze. „Již v roce 2011 bylo analyzováno 49 studií, které porovnávaly vliv různých metod antikoncepce na hmotnost uživatelek oproti placebu (kontrolnímu vzorku bez účinné látky). Z této rozsáhlé analýzy vyplynulo, že kombinovaná hormonální antikoncepce, obsahující estrogen i progestin, nezpůsobovala přibývání na váze. Další analýza 22 studií, které se zabývaly vlivem čistě progestagenní antikoncepce (obsahuje pouze progestin) na tělesnou hmotnost, vyšla v roce 2016. Autoři dospěli k závěru, že míra důkazů o vlivu této antikoncepce na hmotnost uživatelek je velmi nízká,“ komentuje jednu z nejrozšířenějších obav ohledně hormonální antikoncepce MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., koordinátor studie a jeden z garantů Fóra antikoncepce.

Dalším častým nepodloženým mýtem je, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce snižuje plodnost ženy, plánované otěhotnění si vyžádá dlouhou dobu nebo se nepodaří vůbec.

„Žádná z metod kombinované hormonální antikoncepce neovlivňuje funkci ženských pohlavních orgánů, pokud je vysazena. Ovulace a plánované početí mohu nastat u zdravých fertilních žen během prvního cyklu po vysazení antikoncepce. Může se ale stát, že uživatelka měla sníženou plodnost již před nasazením hormonální antikoncepce nebo se snížila v průběhu užívání, a to bez příčinné souvislosti. Jindy ženy užívají HA do středního věku, kdy spontánní plodnost klesá. Po vysazení nemohou otěhotnět, protože funkce vaječníků je již snížena. Poruchu plodnosti pak dávají do souvislosti s užíváním HA, která však sama o sobě fertilitu snížit nemůže. Každá efektivní antikoncepční metoda naopak reprodukční zdraví žen chrání, protože vyloučí případy nechtěných těhotenství, které mohou mít negativní zdravotní aspekty,“ doplňuje doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., odborný garant Fóra antikoncepce.

Jaké jsou další mýty o antikoncepci, komu hrozí riziko trombózy, jaká jsou rizika a benefity jednotlivých antikoncepčních metod a jak pro sebe vybrat tu nejvhodnější? Co je dobré si promyslet před návštěvou gynekologa, na co je vhodné se zeptat a co při úvaze o užívání antikoncepce neopomenout? To vše se můžete dozvědět na webových stránkách www.forumantikoncepce.cz, kde je možné shlédnout edukační videa i položit odborníkům vlastní dotaz prostřednictvím online poradny.

Studie Fóra Antikoncepce: Antikoncepce u adolescentních žen v ČR
Originální data pořízená v rámci pilotní fáze dotazníkového šetření, které je součástí informačního projektu Fórum antikoncepce, ukazují, že mladé ženy v ČR začínají sexuálně žít dříve, než jsme si podle výsledků studií z přelomu století mysleli.  Spotřeba hormonální antikoncepce přitom již několik let kontinuálně klesá meziročním tempem o 6–8 %.

Je tedy na čase lépe pochopit změny reprodukčního a sexuálního chování populace a identifikovat negativní prvky, na jejichž prevenci je třeba se zaměřit.

Pilotní fáze analytické průřezové studie prováděné metodou dotazníkového šetření (s cílem analyzovat demografické, sociologické a behaviorální charakteristiky ve vztahu k postojům a praktickému používání antikoncepčních metod) byla provedena u reprezentativního souboru 525 žen ve věku pozdní adolescence (18–24 let).

Tedy ve fragilní populaci vystavené tzv. nové morbiditě – zneužívání návykových látek, delikvenci, agresivitě, ale také předčasné sexuální aktivitě a z toho vyplývajících rizik nechtěné gravidity a sexuálně přenosných nemocí.

 • Poměrně překvapujícím zjištěním bylo, že 61 % reprezentativního vzorku uvedlo věk v době prvního pohlavního styku 16 let a méně. Což je považováno za faktor již zmíněné nové morbidity – a navíc je to v protikladu k výsledkům studií prováděných na přelomu století. Dalším rizikovým faktorem je kumulativní počet sexuálních partnerů od prvního pohlavního styku do doby šetření – nejvíce (45 %) dotázaných žen uvedlo 4 partnery a více.
 • Odpovědi na otázku ohledně antikoncepční metody při prvním pohlavním styku vyzněly poměrně optimisticky. Hormonální antikoncepci užilo 37 % a kondom (samostatně, nebo jako duální ochranu) 65 % respondentek.
  Byla však zároveň identifikována 20% riziková skupina, která byla při prvním pohlavním styku bez jakékoli antikoncepční metody (9 %), spoléhala na přerušovanou soulož (10 %) nebo na výpočet plodných a neplodných dnů (1 %).
 • Pokud jde o prevenci negativních zdravotních jevů souvisejících se sexuální aktivitou, zjišťovala se mj. prevalence očkování proti HPV (proočkovanost). Příznivým zjištěním je, že 45 % bylo vakcinováno a 10 % o vakcinaci uvažuje.
 • Interrupce byly ve sledované kohortě poměrně raritním jevem (5 %), přičemž žádná z respondentek neuváděla více než 1 umělé přerušení těhotenství. Co se týče užití „pohotovostní pilulky“, zkušenost s ním uváděla čtvrtina respondentek.
 • Výskyt sexuálně přenosných nemocí v anamnéze byl ve studovaném vzorku extrémně nízký – 1,7 % uvádělo chlamydiovou infekci a 1,5 % infekci HPV ve formě genitálních kondylomat.
 • Byl zjišťován i postoj k těhotenství. Zatímco 71 % respondentek plánuje těhotenství, zajímavé je, že 16 % o něm do budoucna vůbec neuvažuje a 13 % o něm uvažuje jen jako o možnosti. Horizont plánované gravidity je přitom poměrně dlouhý – 36 % do 5 let a 16 % ještě později. To koresponduje se stoupajícím věkem prvorodiček v ČR.
 • Znepokojivým jevem zachyceným ve studované skupině adolescentních žen byla jejich ochota riskovat nechtěnou graviditu – téměř 19 % odpovědělo, že ji často nebo alespoň občas riskuje. Pro interrupci by při nechtěné graviditě bylo jednoznačně rozhodnuto 22 % respondentek.
 • Jaká je v dané kohortě antikoncepční praxe? Téměř 49 % užívá nějakou lékařem řízenou antikoncepční metodu, nejčastěji hormonální antikoncepci (46 %). Žádnou antikoncepci neužívá zhruba pětina respondentek. Jako důvod uvedla polovina z nich, že aktuálně nemá pohlavní styk, nebo že plánuje graviditu. Méně častými důvody bylo, že antikoncepce (nitroděložní nebo hormonální) jim nevyhovuje nebo jim v užívání brání nějaká zdravotní kontraindikace.
 • Postoj mladých žen k hormonální antikoncepci dostatečně nevysvětluje, proč její spotřeba v ČR aktuálně klesá. Metoda vyhovuje téměř 39 % respondentek, které neuvažují o jejím ukončení. Dalších necelých 7 % uživatelek sice počítá s jejím ukončením, ale naopak 13 % ji aktuálně neužívá, ale počítá s tím, že ji užívat bude.
 • Mezi pozitivními motivacemi k užívání hormonální antikoncepce dominuje podle očekávání zabránění otěhotnění (39 %), z nekontracepčních výhod pak úprava menstruačního cyklu (8 %). Celou řadu dalších nekontracepčních výhod však respondentky prakticky vůbec nevzpomněly – zde je evidentní námět pro sexuální výchovu a vyšší informovanost potenciálních uživatelek.
 • Co se týče negativních postojů k hormonální antikoncepci, zhruba 30 % respondentek uvádělo obavy z nepříznivého vlivu na zdraví nebo svůj záporný postoj k syntetickým hormonům a k lékům obecně. Zajímavé byly zdroje jejich negativních postojů – nejčastěji ženy odmítající hormonální antikoncepci uváděly „jakýsi vnitřní pocit“, že metoda není zdravá (69 %). Ale pozor, následuje překvapení: 15 % odpovědělo, že jim nebyla hormonální antikoncepce doporučena jako vhodná, nebo dokonce byla hodnocena jako pro jejich zdraví škodlivá, ze strany lékaře – ať už praktického (6 %), tak i ošetřujícího gynekologa (9 %).

A nyní to nejdůležitější – které demografické, sociální a behaviorální charakteristiky nejvíce korelují s pozitivním postojem k hormonální antikoncepci?
Doporučení jejich užívání padne na nejúrodnější půdu u žen ≤20 let, studujících nebo s dokončeným SŠ/VŠ vzděláním, častěji navštěvujícím gynekologa.  Gynekologovi zároveň věří, že jim doporučuje metodu v jejich nejlepším zájmu, a také ty, jež hormonální antikoncepci hodnotí jako důležitou pro celkové reprodukční zdraví.

O Fóru antikoncepce:
Fórum antikoncepce je garantovaným, spolehlivým, objektivním a aktuálním zdrojem informací o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví obecně. Cílem projektu je dlouhodobě přinášet srozumitelné a ověřené informace, zlepšovat dialog mezi lékaři a pacientkami, a nabízet široké veřejnosti studiemi ověřené podklady pro informovanou volbu při rozhodování o užívání antikoncepce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.