Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

CelebrityZdraví

Známý chirurg Jan Měšťák vydal knihu o nosech, kterou následně pokřtil Marek Eben, Kateřina Sokolová a Helena Vondráčková!

Během rozhovoru s druhým člověkem se vzájemně díváme do tváře. Mezi nejvýraznější části obličeje patří nos, jehož vzhled výrazně ovlivňuje naše sebevědomí. Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. O tom se přesvědčíme v nové knize z pera známého plastického chirurga, doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., který působí na klinice Esthé a v Nemocnici Na Bulovce. Monografie nese název Estetické operace nosu v klinické praxi.

Kniha byla pokřtěna v prostorách bistra Nekázanka 11 na Praze 1. Křtu se zúčastnili blízcí přátelé autora, z nichž se někteří stali zároveň kmotry knihy, a to Marek Eben, Kateřina Sokolová a Helena Vondráčková. Jaroslav Svěcený zahrál skladbu Metamorfózy lásky, složenou speciálně pro Jana Měšťáka k této příležitosti. Jan Měšťák měl z podpory svých přátel radost. „Přítele poznáš tak, že ho vidíš jednou za dva roky a jako bys ho viděl včera. A to na rozdíl od jiných, které vidíš včera a dnes už neznáš ani jeho jméno,“ řekl docent. Kromě zmíněných jej přišli podpořit lékařští kolegové Libor Kment, Karel Urban a Veronika Hromádková z kliniky Esthé a také hudební skladatel, profesor Vadim Petrov.

Marek Eben se zamýšlel nad tím, proč si ho Jan Měšťák vybral mezi kmotry knížky. „Došlo mi, že Honza potřebuje člověka, který je nestranný. Když se někdo podívá na mě, tak hned ví, že jsem nestranný, protože na můj obličej Jan Měšťák určitě nevztáhl ruku. Natož na můj nos. Je to zvláštní, že lidé jsou tak strašně hákliví na svůj nos, přestože to je něco, co nikdy nevidí. Ono to fakt nejde, vidět si na špičku nosu! A když si to zkusíte a vidíte ji, je to důvod navštívit Honzu,“ řekl Marek Eben.

Autor na knize pracoval více než dva roky a je to jeho již druhá kniha o nosech. „Nová monografie je obohacena o řadu kapitol, které v původní knize nebyly uvedeny, včetně výzkumné části. Ale především to jsou mnohdy až dojemná autentická sdělení všech potenciálních pacientů před operací a po operaci, která v celém spektru operací estetické chirurgie nemají obdobu,“ sdělil Jan Měšťák, který za svou lékařskou kariéru odoperoval okolo 4 000 nosů. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb. Čtenář tu najde stručnou historii, anatomii a vývoj chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a pracoviště.

Pro zúčastněné přátele Jana Měšťáka je velká čest, být kmotry jeho nové knihy. „S Honzou Měšťákem jsem se poznala v roce 2007, když jsem soutěžila na Miss ČR. Honza byl tehdy v porotě a vždy mi moc fandil a podporoval mě, čehož si moc vážím. Je to bezpochyby kapacita ve svém oboru, ale kromě toho i velmi hodný člověk se srdcem na správném místě,“ řekla Kateřina Sokolová, Miss ČR 2007.

I Helena Vondráčková se s Janem Měšťákem zná velmi dlouho a řadí ho mezi své nejbližší a nejvěrnější přátele. „Honzy si vážím nejen jako vynikajícího plastického chirurga, ale i jako skvělého, noblesního a citlivého člověka. Má obrovské charizma a u svých pacientů vzbuzuje naprostou důvěru a jistotu,“ pochvaluje si kamaráda Helena.

Známý chirurg věří, že každá operace v plastické chirurgii přináší dobrý pocit, pokud je úspěšně provedená. Operace nosu považuji za nejzodpovědnější operaci, protože rozhoduje o osudu operovaného. Pokud není dobře provedená, přináší duševní strádání jako žádná jiná operace v plastické chirurgii, někdy dokonce až se sebevražednými úmysly. Pokud je však úspěšná, neexistuje žádná jiná operace v estetické chirurgii, která by přinesla tolik osobního štěstí. Současně je nejobtížnější operací, protože nikdy předem nevíte, s jakými složitostmi uvnitř nosu se setkáte,“ upřesnil Jan Měšťák.

Ten se více než 40 let věnuje oboru plastické chirurgie a mění životy mnoha lidem. „Plastická chirurgie je velmi široký obor, kde estetická chirurgie tvoří jen nepatrnou jeho část. Jsou to vrozené a získané vady, úrazy, poúrazové stavy, kožní nádory, rekonstrukční chirurgie, popáleniny aj. Každá z těchto problematik má svoje osobní kouzlo,“ vyjmenoval odborník.

Jaroslav Svěcený

Jan Měšťák – Estetické operace nosu v klinické praxi
Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. Dokládají to uveřejněné četné často až dojemné autentické příběhy a sdělení operovaných pacientů. Část textu tvoří klinické studie přímo související s danou problematikou, tedy s operacemi nosu.

Sám autor říká: „Každá operace v plastické chirurgii přináší dobrý pocit, pokud je úspěšně provedená. Operace nosu považuji za nejzodpovědnější operaci, protože rozhoduje o osudu operovaného. Pokud není dobře provedená, přináší duševní strádání jako žádná jiná operace v plastické chirurgii /někdy dokonce až se sebevražednými úmysly/. Pokud je však úspěšná, neexistuje žádná jiná operace v estetické chirurgii, která by přinesla tolik osobního štěstí, jako rinoplastika. Současně je v estetické chirurgii nejobtížnější operací, protože nikdy předem nevíte, s jakými složitostmi uvnitř nosu se setkáte. Proto některé operace nosu trvají kolem půl hodiny, jiné i daleko přes hodinu. A vždy musí dopadnout dobře!“

V publikaci využívá přední odborník své více než čtyřicetileté zkušenosti z oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie v celé její šíři, i když k jeho medicínským „koníčkům“ patřily vždy právě korekce různých vrozených a získaných vad nosu. Za svou kariéru už Jan Měšťák odoperoval více než 4000 nosů. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb.

V knize čtenář najde stručnou historii, anatomii a vývoji chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a pracoviště.

Dále jsou probrány kosmetické, získané a vrozené vady nosu a jejich korekce a vše je doloženo na klinických studiích. Je zmíněno posuzování úspěšnosti operací, autor sleduje přesně zdokumentované projevy a reakce nemocných jak bezprostředně po operaci, tak v delším časovém odstupu. Dokladuje vliv operací na psychiku a její dopady zejména na sebevědomí nemocných. Dále se autor věnuje komplikacím, úskalím operací i reoperacím. Text je vhodně doplněn kazuistikami z autorovy rozsáhlé praxe.

Vydalo nakladatelství GRADA publising, a.s. Cena 295,- Kč

Kolegové lékaři L. Kment. V. Hromádková, J. Měšťák a K. Urban

O autorovi
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., je emeritním přednostou a zakladatelem Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce v Praze a zakladatelem Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu téže nemocnice. Mnoho let zastával funkci vedoucího katedry a později subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Více než čtyřicet let působí jako vysokoškolský pedagog na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze.

Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval dvacet let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Kromě všeobecné plastické chirurgie a estetické chirurgie byla jeho vědeckovýzkumná činnost zaměřena především na problematiku obličejových rozštěpů. Byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem pěti výzkumných úkolů rezortního plánu Ministerstva zdravotnictví ČR, publikoval na 200 odborných prací v našich a mezinárodních časopisech a podílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na monografiích o problematice plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. Po mnoho let byl tajemníkem Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR.

Působil déle než čtyřicet let ve výboru Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde zastával i funkci vědeckého sekretáře na federální úrovni. Byl také členem výboru a místopředsedou Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP. Řadu let pracoval ve funkci předsedy Akreditační komise a Atestační komise Ministerstva zdravotnictví ČR a místopředsedy a předsedy Specializační oborové rady pro vzdělávání v rámci lékařských fakult ČR. Po privatizaci stál v čele představenstva Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, nejstaršího zdravotnického zařízení v oboru estetické medicíny u nás. Je zakladatelem a spoluvlastníkem soukromé kliniky Esthé.

Docent Měšťák je nositelem stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy, udělené rektorem UK za významné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a dlouhodobou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově, zlaté medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mimořádné zásluhy o rozvoj plastické chirurgie v ČR a certifikátu a bronzové medaile udělené děkanem 1. lékařské fakulty UK za dlouhodobou a uznávanou činnost na 1. LF UK.

Dále je nositelem čestné medaile ČLS JEP a čestného členství ČLS JEP, pamětní medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku a držitelem dvou patentů za vynález v oboru plastické chirurgie. Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty a stáže v Německu, Švédsku, Norsku, Brazílii, Argentině, Švýcarsku a dalších zemích.

Foto: archiv kliniky Esthé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *