Lidé v karanténě a v izolaci mohou volit na drive-in místech nebo z domova

Ve dnech 2. a 3. října a v případě druhého kola ve dnech 9. a 10. října 2020 se v hlavním městě Praze uskuteční ve třech volebních obvodech volby do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto volby podle zákona standardně řeší jednotlivé městské části. Na základě v srpnu schváleného zákona připadlo Magistrátu hlavního města Prahy řešení a organizace voleb pro osoby v nařízené karanténě a izolaci.

Ty budou moci hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky. Pro hlasování v domácnosti musí volič podat telefonickou žádost nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tedy do čtvrtečního večera. Čísla telefonních linek, na kterých bude možné podávat žádosti, zveřejní magistrát v úterý 22. září. Zákonná lhůta na zveřejnění telefonické linky je shodná s dobou karantény, tedy deset dní před volbami.

Hlasování bude umožněno osobám, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská hygienická stanice rozhodnutím nebo praktický lékař formou neschopenky či vydáním speciálního potvrzení. Zákon též umožňuje hlasování voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a lůžkových zdravotnických zařízeních, která byla uzavřena rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí COVID-19.

Drive-in volební stanoviště
Pro osoby v karanténě a v izolaci Praha zřídí dvě volební stanoviště. Jedno stanoviště rozdělené na dvě části pro každý volební obvod zvlášť vznikne na parkovišti na Letné pro volební obvody č. 27 (Praha 1) a č. 21 (Praha 5). Další stanoviště vznikne na parkovišti za Poliklinikou Prosek pro volební obvod č. 24 (Praha 9).

Tato volební místa budou takzvaně drive-in a bude do nich možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na koronavirus. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7:00 do 15:00 hodin.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (v domácnosti)
Voliči v izolaci a v karanténě, kteří nemohou ze závažných důvodů hlasovat na volebním stanovišti, mohou podle zákona využít další způsob hlasování a pozvat si komisi domů. Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič telefonicky nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb.

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7:00 do 22:00 hodin a 3. října od 7:00 do 14:00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.

Hlasování při pobytovém zařízení
Volit mohou i osoby, které pobývají v pobytových zařízeních, která byla uzavřena kvůli ochraně před onemocněním COVID-19. Konkrétně se jedná o zařízení sociálních služeb, která poskytují pobytové služby, o školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo o zdravotnická zařízení poskytovatele lůžkové péče. Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení se uskuteční vždy ve dvou dnech. Pro první kolo 1. a 2. října, pro druhé kolo 8. a 9. října. Konkrétní místo a čas projedná komise pro hlasování s vedením pobytového zařízení.

Volební komise
Komise pro hlasování zůstávají v činnosti po celou dobu voleb. Nejprve budou mít na starosti drive-in, následně případná uzavřená pobytová zařízení a poté hlasování v místě pobytu jednotlivých voličů. Pro území hlavního města Prahy jsou zatím zřízeny tři komise pro hlasování, tedy pro každý volební obvod jedna komise. Magistrát hl. m. Prahy ale počítá s operativním navýšením počtu komisí pro případ zvýšeného počtu požadavků voličů v karanténě nebo v izolaci, kteří budou chtít hlasovat z domova.

Mimo komise pro hlasování Magistrát hl. m. Prahy zřizuje také sedmičlennou komisi pro sčítání, která bude společná pro všechny tři volební obvody a po ukončení hlasování provede sečtení odevzdaných hlasů.

Materiální a logistické zajištění zvláštních způsobů hlasování je rozděleno mezi Magistrát hl. m. Prahy a Armádu ČR. Armáda ČR zajišťuje vybavení volebního stanoviště, například stan pro drive-in a jeho vybavení. Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje dopravu a další podmínky pro činnost komisí pro hlasování a sčítací komise. Jde například o výpočetní techniku, volební dokumentaci, nebo o volební schránky.

Hlasování osobám v karanténě a v izolaci umožnilo přijetí zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (č. 350/2020 Sb.), který nabyl účinnosti 24. 8. 2020. Zákon umožňuje hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli ochraně veřejného zdraví před nemocí COVID-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *