Společně pro oceány je nový projekt Rio Mare a Světového fondu na ochranu přírody

Ochrana přírody, vzájemná ohleduplnost a odpovědné chování – témata a mravní principy, které se stále více dotýkají celé společnosti, každého z nás, bez ohledu na věk, profesi, nebo místo, kde žijeme a pracujeme. V běžném životě jsou samozřejmostí, ke které je však třeba být od malička vychováván. A úplně stejně je tomu i ve světě organizací a firem. Proto se společnost Bolton Food, lídr na evropském trhu rybích konzerv a distributor značky Rio Mare, rozhodla aktivně podporovat odpovědný rybolov a ochranu mořského ekosystému.

Toto úsilí se umocnilo v prosinci roku 2016, kdy společnost Bolton Food uzavřela mezinárodní partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a zavázala se, že Rio Mare bude do roku 2024 zpracovávat tuňáky výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC (Marine Stewardship Council) nebo zapojených do stabilních projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projects nebo FIPs).

Tato spolupráce zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností a pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením tak zvaných „zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto partnerství i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti a korektního rybolovu.

Společnost Bolton Food a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně vyzývají všechny subjekty zapojené do dodavatelského řetězce, od dodavatelů až po koncové spotřebitele, aby věnovaly pozornost tématům souvisejícím s udržitelným a ohleduplným rybolovem. Je důležité vědět, že každý z nás může přispět – stačí si vybírat výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel.

CÍLE PARTNERSTVÍ
Společnost Bolton Food se na základě partnerství s fondem WWF zavázala ke 3 zásadním cílům:

 1. zvýšit výrobu produktů z udržtelných zdrojů:
 • do roku 2024 získávat 100 % tuňáků výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo zapojených do projektů na zlepšení rybolovu (FIPs). Ke konci roku 2019 se společnosti Rio Mare podařilo docílit, že objem tuňáků z udržitelných zdrojů dosáhl 70 %.
 • do roku 2024 pořizovat 100 % všech ostatních druhů ryb v rámci značky Rio Mare (losos, makrela a sardinky) výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo ASC (Aquaculture Stewardship Council) nebo zapojených
  do projektů na zlepšení rybolovu (FIPs) nebo akvakultury (Aquaculture Improvement Projects – AIPs);
 1. podpořit sledovatelnost a transparentnost zdrojů:
 • umožnit dohledatelnost všech lodí, které dodávají tuňáky v rámci značky Rio Mare;
 • rozšířit certifikovaný systém sledovatelnosti na všechny ostatní druhy ryb, tzn. i tito dodavatelé budou povinni poskytnout stejné transparentní služby, jako v případě lovu tuňáků;
 1. dodržovat v rámci procesů lidská práva:
 • zavedením účinné politiky pro ochranu lidských práv v souladu s mezinárodní dobrou praxí;
 • zařazením této politiky pro ochranu lidských práv mezi klíčové principy v rámci systému řízení značky Rio Mare.

PROJEKT OCHRANY OSTROVA TETEPARE – JEDNOHO Z POSLEDNÍCH OSTROVŮ S DIVOKOU PŘÍRODOU
Společnost Bolton Food je přesvědčena, že lídři mají odpovědnost za ochranu oceánů a musí pečovat o chráněné mořské oblasti, které je třeba zachovat do budoucna coby opravdovou pokladnici biodiverzity poskytující obživu milionům osob. Z tohoto důvodu společnost podporuje projekt fondu WWF zaměřený na ostrov Tetepare, známý též jako „poslední divoký ostrov“ Šalamounových ostrovů.

Šalamounovy ostrovy jsou souostrovím čítajícím více než 900 ostrovů spadajících do chráněné oblasti Korálového trojúhelníku, která je považována za světové dědictví mořské biodiverzity, jelikož zde žije přes tisíc druhů ryb a přes 600 druhů korálů. Jedná se zároveň o velice důležité místo pro lov tuňáků – 53 % jejich celosvětové produkce pochází právě odtud. Proto je oblast ostrova Tetepare pro společnost Bolton Food jednou z nejvyužívanějších.

Cílem projektu je i díky zapojení místní komunity prostřednictvím Asociace potomků obyvatelstva ostrova Tetepare (The Tetepare Descendants’ Association – TDA) prohlásit oficiálně ostrov a okolní vody za chráněnou oblast v rámci National Protected Areas Act.

ZAPOJIT SE A PŘISPĚT MŮŽE KAŽDÝ!
Chovat se zodpovědně vůči naší planetě, vůči životnímu prostředí, společnosti, a především vůči sobě, by měl každý. Zdravý život je zájmem nás všech a mnohdy stačí jen velmi málo k tomu, abychom pomohli věci změnit. A to i s ohledem na generace budoucí. V případě podpory udržitelného rybolovu je nejdůležitější zajímat se o původ ryb, které kupujeme a vybírat si vždy výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. Poznáme je díky označení certifikací MSC, tedy modrým logem s bílou rybkou.

V rámci kampaně k projektu Rio Mare a WWF „Společně pro oceány“ navíc vznikne speciální limitovaná edice MSC Rio Mare Tuňák v olivovém oleji (multipack 6x80g) dostupná ve vybraných řetězcích za doporučenou akční cenu.

Rio Mare samozřejmě i tentokrát myslí na své nejmenší zákazníky. Proto stejně, jako se děti učí jíst ryby plné vitamínů a minerálů, nezbytné pro správný růst a silnou imunitu, tak se učí, proč je důležité starat se o oceány a život v nich. K tomu napomůže speciální microsite dostupná na www.riomare.cz, kde se děti všechno dozví srozumitelnou a hravou formou, od nejrůznějších videí, až po krásně ilustrovanou knihu „Holčička a Oceán“. Ta vypráví o holčičce Ondině, která se vydala se svým novým kamarádem Oceánem na dobrodružnou plavbu světem mořských živočichů a rostlin…

UDRŽITELNÝ RYBOLOV – KONKRÉTNÍ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI BOLTON FOOD
1) Vědecký, globální a systematický přístup
Společnost Bolton Food, lídr na evropském trhu rybích konzerv, věnuje mimořádné úsilí oblasti udržitelného rybolovu prostřednictvím vědeckého, globálního a systematického přístupu. Jak nejvýznamnější vědci a oceánologové potvrzují, jedná se o složitou záležitost a výzvu, kterou lze úspěšně zvládnout jen tehdy, pokud se zapojí všechny subjekty působící v daném oboru (konzervárenské závody, majitelé lodí, rybářské společnosti, nevládní organizace a jiné instituce). Jen tak lze společně nalézt křehkou rovnováhu tří různých podmínek, díky nimž může být rybolov tuňáků skutečně ohleduplný a udržitelný:

 • množství lovených tuňáků s ohledem na stav jejich populace,
 • zdravý mořský ekosystém,
 • správné obhospodařování oblastí rybolovu.

Z tohoto důvodu byla společnost Bolton Food jedním ze zakládajících členů Mezinárodní nadace pro udržitelné využívání mořských zdrojů ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), která spojuje přední vědce, oceánology, nevládní organizace a fond WWF International, jinými slovy, která založila světovou platformou pro zajištění udržitelnosti rybolovu tuňáků. Nezisková organizace ISSF si vytyčila za cíl zajistit dlouhodobou udržitelnost populací tuňáků, podporovat ochranu mořského ekosystému, snížit vedlejší úlovky (by-catch) a v následujících letech přimět všechny rybářské společnosti k dodržování standardů stanovených certifikací MSC. Aby se tohoto podařilo dosáhnout, vynakládá každým rokem vyšší objem finančních prostředků na vědecký výzkum.

Jednou z hlavních činností neziskové organizace ISSF je právě zveřejňování ochranných opatření k zachování zdrojů. Tato opatření jsou založená na výsledcích její vědecké činnosti, zaměřené zejména na zlepšení rybolovu tuňáků na celém světě a jejich dodavatelského řetězce. Společnosti, které jsou členy organizace ISSF, se zavázaly, že budou tato ochranná opatření dodržovat a každý rok se podrobí auditu od nezávislého auditora MRAG.

Jedním z nejdůležitějších ochranných opatření je závazek kupovat tuňáky pouze od lodí zapsaných do rejstříku ProActive Vessel Register (PVR), který organizace ISSF založila a rovněž je auditován nezávislým auditorem MRAG. Do tohoto rejstříku jsou zapsána ta plavidla, která bojují proti nelegálnímu rybolovu. Během provádění rybolovu mají na palubě dozor a zavádějí „principy dobré praxe“ ve prospěch udržitelného rybolovu tuňáků a snížení množství vedlejších úlovků – např. používáním jiných než tenatových sítí s vábícím mechanismem (FAD). Tento závazek dále umožňuje snižovat objemy ulovených ryb, jelikož do tohoto rejstříku mohou být zapsány pouze lodě, které byly aktivní již před 31. 12. 2013.

2) Partnerství s fondem WWF (Světový fond na ochranu přírody)
Jako projev vůle podniknout dlouhodobá strukturální opatření, která mohou výrazně posunout průmysl pro zpracování ryb a rybích výrobků k novým standardům udržitelnosti, podepsala Společnost Bolton Food v prosinci roku 2016 mezinárodní partnerství s nejvýznamnější ekologickou organizací na světě – s fondem WWF – a zavázala se získávat do roku 2024 100 % objemu tuňáků výhradně z udržitelných zdrojů. Jinými slovy od rybářských společností disponujících certifikací MSC nebo zapojených do důvěryhodných projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projects – FIPs), jejichž cílem je získání certifikace MSC. Projekty FIPs mohou být označeny za seriózní a důvěryhodné, jsou-li splněna následující kritéria:

 • je vypracován dokument s cíli projektu,
 • je stanoven akční plán
 • jsou rozděleny finanční prostředky pro realizaci akčního plánu, včetně prostředků potřebných pro rozvoj daného akčního plánu, a to nejpozději do pěti let.

Toto partnerství tak umožní zajistit optimální řízení a transparentnost rybolovu i celého dodavatelského řetězce. Zároveň vyzývá spotřebitele k tomu, aby věnovali pozornost výhradně produktům pocházejícím z udržitelného rybolovu. Společnost Bolton Food na sebe navíc převzala tento závazek i pro ostatní druhy ryb, které zpracovává do svých produktů (losos, makrela a sardinky).

V roce 2017, tedy rok po uzavření dohody o spolupráci, se společnosti Bolton Food podařilo dosáhnout toho, že 52,4 % tuňáků bylo pořízených výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo zapojených do projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projects – FIPs).

3) Odpovědný rybolov a ochrana mořského ekosystému
Způsobů lovení tuňáků je mnoho a každý z nich má z hlediska ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti své kladné i záporné stránky. Z tohoto důvodu se společnost Bolton Food rozhodla zavést strategii diverzifikace metod rybolovu a investovala značné prostředky do rozvoje způsobů rybolovu drobných dodavatelů, jako např. rybolov na rybářský prut (pole-and-line), malými kruhovými zátahovými sítěmi nebo stále více využívaný lov ve volných hejnech. Všechny tyto způsoby rybolovu jsou zároveň součástí projektů na zlepšení rybolovu (FIPs) se záměrem vnést do celého odvětví pozitivní změny.

Společnost Bolton Food si jako důkaz tohoto závazku stanovila cíl dosáhnout do roku 2020 toho, že 50 % zpracovávaných ryb bude pocházet z rybolovu selektivnějšími metodami, se kterým je spojené nižší riziko vedlejších úlovků (na rybářský prut a vlasec, malými kruhovými zátahovými sítěmi nebo ve volných hejnech).

Zbývajících 50 % objemu pak bude od velkých rybářských společností s kruhovými zátahovými sítěmi, které přijaly následující zásady dobré praxe pro vábící mechanismy FAD (Fish Aggregating Devices):

 • používání jiných než tenatových sítí s vábícím mechanismem (FAD)
 • používání maximálně 300 aktivních vábících mechanismů (FAD) na jedno plavidlo a oceán
 • zasílání údajů o rybolovu a používání vábících mechanismů (FAD) regionálním organizacím pro řízení rybolovu RFMO

V průběhu několika uplynulých let společnost Bolton Food postupně diverzifikovala druhy lovených tuňáků. Objem ohroženého žlutoploutvého tuňáka klesl díky zařazení tuňáka pruhovaného ze 100 % na 56 %. S dalšími ohroženými druhy, např. tuňákem červeným, a nadměrně lovenými druhy, např. tuňákem velkookým, se zavázala neobchodovat vůbec.

Společnost v rámci své obchodní politiky plné udržitelnosti postupuje podle doporučení vyplývajícího z aktuální analýzy stavu světové populace tuňáků v oceánech a procentuálního výskytu vedlejších úlovků, kterou pravidelně publikuje asociace ISSF (http://iss-foundation.org/about-tuna/status-of-the-stocks/). Všechny lodě, od kterých společnost rybí suroviny kupuje, dodržují období zákazu rybolovu, která stanovují regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) tak, aby byla hejnům tuňáků poskytnuta dostatečná pauza pro reprodukci a obnovení populace. K dnešnímu dni pochází 78 % objemu ulovených tuňáků ze zdravé populace. Obecně lze konstatovat, že celkový podíl vedlejších úlovků odpovídá podle údajů asociace ISSF 5 %, z nichž 80 % se týká druhů, které nejsou ohroženy vyhynutím. Do budoucna je ovšem třeba vedlejší úlovky zcela eliminovat.

4) Sledovatelnost
Společnost Bolton Food neustále dbá na zajištění plné sledovatelnosti a dohledatelnosti původu ryb zpracovávaných pro své výrobky. Tato podmínka je základním předpokladem pro zajištění ochrany mořského ekosystému a zároveň důležitým opatřením v boji proti nelegálnímu rybolovu a pro udržitelné řízení rybolovných oblastí.

Společnost vypracovala moderní systém sledovatelnosti certifikovaný podle standardu normy ISO 22005, který spočívá v monitoringu celého dodavatelského a zpracovatelského řetězce tuňáků. Tento nástroj umožňuje zrekonstruovat historii více než 500 položek, a to od přístavu až po jejich zpracování na 10 linkách ve výrobním závodu v Cermenate (v italské provincii Como nedaleko Milána). Díky tomuto systému lze zrekonstruovat historii každého balení a uvést do souvislosti konkrétní údaje, analýzy a kontroly provedené podél celého dodavatelského a zpracovatelského řetězce.

Společnost má tak díky tomuto modernímu nástroji využívajícímu veškerých moderních technologických vymožeností (digitální monitoring, archivace údajů a datová spojení v reálném čase) možnost kontrolovat a prověřovat všude na světě všechny své dodavatele a současně kontrolovat a ověřovat on-line veškerá data o dodávkách, včetně údajů týkajících se používání diverzifikovaných způsobů rybolovu.

Informace o původu tuňáků jsou k dispozici všem spotřebitelům prostřednictvím formuláře pro zpětné dohledání původu výrobku umístěného na webových stránkách.

Závazek k odpovědnému rybolovu, ochraně mořského ekosystému, ohleduplnosti vůči lidem a životnímu prostředí a v neposlední řadě ke správné výživě – toto jsou hlavní pilíře projektu společenské odpovědnosti společnosti Bolton Food pod názvem „Responsible Quality“ (Zodpovědnost za kvalitu). O provedených krocích pravidelně každé tři roky vydává „Socio-ekologickou zprávu“ a každoročně aktualizuje hlavní ukazatele udržitelnosti na svých webových stránkách. Díky tomuto projektu tak společnost Bolton Food nabízí svým spotřebitelům 100% kvalitu prodávaných produktů, které jsou sledovány napříč celým dodavatelským řetězcem, tedy od mořských hlubin až po kuchyňský stůl.

5) Ohleduplnost vůči životnímu prostředí
Závod v Cermenate je výrobním centrem pro produkty značky Rio Mare. Jedná se o technologicky nejmodernější výrobní závod společnosti Bolton Food v Evropě a patří mezi první na světě, ve kterém se podařilo skloubit ekonomickou účinnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Společnost se pro účely snížení odpadu z výrobních a distribučních procesů zaměřila na využívání energie z obnovitelných zdrojů (recyklace generovaného odpadu dnes dosahuje 99 %), snížení spotřeby vody a surovin na jednotku hotového produktu a racionalizaci dopravy. I díky spolupráci s vlastními dodavateli zaznamenala v průběhu let zlepšení parametrů balení, zejména pokud se týká pocínovaného plechu. Každý rok dosahuje úspory v přibližné výši 44 tun této suroviny díky zavedení opatření směřujících ke snížení jeho tloušťky.

Pokud se týká spotřeby vody, společnost Bolton Food si je dobře vědoma, že pitná voda je čím dál tím vzácnějším přírodním bohatstvím, které je třeba chránit pro budoucnost. A právě z tohoto důvodu již léta pracuje na postupném snižování spotřeby tohoto zdroje. Ve výrobním závodu v Cermenate, ve kterém se voda používá při rozmrazování a sterilizaci rybí suroviny, dále při provozu a čištění výrobních zařízení, klesla spotřeba vody na jednotku hotového produktu (1 m3 vody / 1 t hotového produktu) za posledních šest let přibližně o 30 %.

6) Ohleduplnost vůči sociálním otázkám
Pozornost věnovaná mořskému ekosystému a životnímu prostředí, ve kterém společnost Bolton Food působí, dopadá i na všechny lidi a místní komunity zapojené napříč celým výrobním řetězcem. Bez ohledu na to, zda se jedná o kmenové zaměstnance, nebo podnikatele z dalekých zemí.

Celý personál společnosti a všichni dodavatelé, se kterými spolupracuje, musejí sdílet základní hodnoty a provozní postupy shrnuté v Etickém kodexu a Politice lidských práv skupiny Bolton, jejíž součástí je společnost Bolton Food, a tedy i značka Rio Mare.

Společnost zavedla model řízení dodávek a jejich zpracování pojmenovaný jako Zodpovědný dodavatelský řetězec, založený na principech udržitelnosti a vytváření sdílených hodnot v celém dodavatelském a výrobním procesu. Čili od míst, kde se ryby loví, až ke konečnému spotřebiteli. Tento business model podpořil růst místních ekonomik v rozvojových zemích, za současného zhodnocování jejich velkého přírodního bohatství (včetně populace tuňáků, která v těchto místech často představuje bohatství jediné).

Způsob výroby v Cermenate je založen výhradně na zpracování předvařených filetů tuňáků (loins), které se ručně připravují v místech rybolovu, což má další pozitivní dopad na lokální ekonomiky, a to jak přímo vytvářením pracovních míst v provozovnách, tak nepřímo prostřednictvím poskytování služeb, které potřebují.

Tak se tomu děje i u zahájeného odebírání tuňáků ze Šalamounových ostrovů, které nejen že znovu oživilo místní flotily malých lodí a rekvalifikovalo tamní provozovny, ale dalo perspektivu sociálního a kulturního rozvoje v této lokalitě.

Společnost Bolton Food věnuje svou energii i místním komunitám v samotné Itálii. Již mnoho let podporuje potravinovou banku, do které odvádí přebytky ze své výroby a neprodané produkty z prodejen organizované velkodistribuce. Tento pomyslný dar odpovídá 4 milionům konzerv za pouhé období 4 let (2014–2017). Navíc prostřednictvím projektu Citicibo nachází nové využití pokrmů, které nebyly v závodní menze zkonzumovány. Celkově se jedná o další dar čítající více než 8 800 porcí. V neposlední řadě se zaměstnanci společnosti od roku 2012 účastní celostátního dne sběru potravin v rámci iniciativy „Adoptuj si prodejnu“.

7) Správná výživa
Společnost Bolton Food je velice citlivá na témata správné výživy, a to jak při vývoji nových konzervárenských produktů, tak při činnostech souvisejících s poskytováním informací o nutričních hodnotách svým spotřebitelům.

Společnost rovněž věnuje zvláštní pozornost výběru a kvalitě používaných surovin.
Pro zajištění vysokých kvalitativních standardů, které si vytyčila, v průběhu let vytvořila „síť“ externích pracovníků a nezávislých laboratoří, které provádějí násobné a křížové kontroly nejen vstupních surovin, ale i hotových konečných výrobků. Dále prostřednictvím svých specializovaných pracovníků zajišťuje ověření dodržování požadovaných standardů kontroly dodavatelů. Jejich četnost odpovídá více než 60 kontrolám ročně.

Společnost klade velký důraz na vývoj produktů vhodných pro zákazníky, kteří dbají na správnou a zdravou výživu, nebo hledí na štíhlou linii. I pro ně je v nabídce řada výrobků, které splňují i ty nejvyšší nároky, při zachování tradiční chuti a špičkové kvality. Důležité jsou také vzdělávací projekty nutriční výchovy věnované mladé generaci a ostatním spotřebitelům, jako např. projekt Výživou ke zdraví (Nutrition is Health) realizovaný společně s Italskou fotbalovou federací a Národní ligou amatérů.

Rio Mare
Značka Rio Mare je v Evropě a na celém světě známá jako italská značka špičkové kvality, v jejíchž produktech se snoubí vytříbená chuť, spolehlivost, bezpečnost a inovace. Tedy všechny ideální ingredience pro ty, kdo dbají na zdravou výživu. Posláním značky Rio Mare je neutuchající snaha dosahovat prvotřídní kvality na všech úrovních, od výběru surovin přes přísné kontroly podél celého dodavatelského řetězce, až po účinnou inovaci a transparentní a srozumitelnou komunikaci. Díky těmto vlastnostem se dokáže přizpůsobovat požadavkům trhu s nabídkou stále bohatší řady chutných a zdravých produktů, které lze velice snadno připravovat a konzumovat. Ve svém portfoliu pro Českou republiku a Slovensko nabízí tuňáky, tuňákové saláty, Paté rybí paštiky, makrely, sardinky a lososy.

Společnost Bolton Food stále vynakládá značné prostředky na výzkum a vývoj svých produktů a zavádí moderní technologie pro zlepšení výrobního výkonu. Výsledkem tohoto úsilí je i výrobní závod ve městě Cermenate (v italské provincii Como), který je největším a technologicky nejmodernějším závodem společnosti v Evropě a jedním z nejmodernějších na celém světě. V tomto závodě nachází práci více než 500 zaměstnanců. A právě v Cermenate se tuňák dostává do konzerv pod značkou Rio Mare. Zde se rovněž soustřeďují hlavní provozní aktivity od řízení dodavatelů, až po plánování, nákup, logistiku, kontrolu kvality, výzkum a vývoj.

Bolton Food
Bolton Food je společností skupiny Bolton Group působící v oblasti zpracování a obchodování s potravinářskými produkty a značkami.

Společnost Bolton Food působí ve více než 60 zemích světa 5 kontinentů. Prostřednictvím svých značek potvrzuje trvalou snahu zajistit vytříbenou chuť, kvalitu, inovace a udržitelnost nabízených produktů. Ústředí společnosti je v Miláně, jejích 3 800 pracovníků působí na pracovištích v Itálii, Francii, Španělsku, Ekvádoru a Kolumbii, dále pak v 7 výrobních závodech nacházejících se v 5 různých zemích.

Společnost Bolton Food měla vždy na paměti ohleduplnost vůči lidem a životnímu prostředí a z tohoto pohledu pracovala na mnoha tématech souvisejících s udržitelností. Již v roce 2011 spustila svůj vlastní program společenské odpovědnosti pod názvem „Zodpovědnost za kvalitu“. Jeho cílem je přenést koncept 360stupňové kvality na všechny zainteresované subjekty ve společnosti. Jinými slovy – dosáhnout 100% kvality produktů podél celého dodavatelského řetězce, za současné ohleduplnosti vůči lidem a životnímu prostředí. Pozornost a péči o kvalitu tak vynakládá od chvíle, kdy je ryba ulovena, až po okamžik, kdy se servíruje na stůl. Pro další informace: http://qualitaresponsabile.riomare.it/.

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK:

 • WWF (World Wildlife Found / Světový fond na ochranu přírody)
 • ISSF (International Seafood Sustainability Foundation / Mezinárodní nadace pro udržitelné využívání mořských zdrojů)
 • MSC certifikát (Marine Stewardship Council) – certifikace trvale udržitelného rybolovu
 • ASC certifikát (Aquaculture Stewardship Council) – certifikace zodpovědného chovu mořských ryb
 • FIPs (Fishery Improvement Projects / Projekty na zlepšení rybolovu)
 • AIPs (Aquaculture Improvement Projects / Projekty na zlepšení akvakultury)
 • TDA (The Tetepare Descendants’ Association / Asociace potomků obyvatelstva ostrova Tetepare)
 • PVR (ProActive Vessel Register / Rejstřík plavidel bojujících proti nelegálnímu rybolovu)
 • FAD (Fish Aggregating Devices / Vábící mechanismy)
 • RFMO (Regional fisheries management organisation / Regionální organizace pro řízení rybolovu)
 • ISO 22005 – mezinárodní norma Českého normalizačního institutu (ČSN) – Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci
 • MRAG Americas = nezávislá auditorská společnost
 • by-catch – vedlejší úlovek
 • pole-and-line – rybolov na rybářský prut a vlasec
 • selektivní rybolov – metoda lovu zameřená na jednotlivé druhy ryb

Zdroj a foto: https://www.riomare.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.