Zájem o náhradní výživné v České republice roste. Od července 2021 přijaly úřady více než 7 tisíc žádostí

Zájem o náhradní výživné v České republice velmi rychle narůstá. Zvýšenou poptávku pociťuje i společnost SOS výživné. Ta svým klientům v této oblasti poskytuje bezplatný servis s řízením a dokumentací u Úřadu práce. Úřad práce, pod který služba spadá, přijal od července 2021 do prosince 2021 celkem 7 003 žádostí o náhradní výživné.

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené dítě v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec nebo ho platí v nižší částce.

Od 1. července 2021 je možné zažádat o náhradní výživné – tedy sociální dávku, kterou stát vyplácí v případě, že je výživné placeno zčásti nebo není placeno vůbec. Formulář žádosti o náhradní výživné je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách Úřadu práce. Vyplněný formulář a další dokumenty se následně podají na krajské pobočce úřadu v místě trvalého bydliště.

Zájem o tuto službu je velký. Podle dat Úřadu práce v drtivé většině případů (86,3 %) je zástupcem žadatele/dítěte žena, ve 13,7 % pak muž. V téměř 90 % případů už Úřad práce dávku přiznal. Průměrná výše přiznané dávky náhradního výživného činí 1 737 Kč.

Asistenci pro klienty v případě náhradního výživného provádí společnost SOS výživné. Jde o společnost zabývající se právním poradenstvím a asistencí v oblasti výživného. Klientům maximálně usnadňuje komunikaci s příslušnými úřady či soudy. „Naši práci vnímáme jako společenskou odpovědnost vůči těm, pro které je toto prostředí složité či dokonce odrazující, a pomáháme jim ve všem se zorientovat a usnadňujeme jim složitý byrokratický proces vymožení výživného,“ vysvětluje ředitel společnosti SOS výživné Erik Žákovec. Doplňuje, že cílem SOS výživné je maximálně ulehčit situaci rodičům či plnoletým studentům, kdy jim zdarma, legálně a co nejrychleji pomáhá zajistit dlužné výživné i výživné do budoucna.

Výživné se dá vymáhat dvěma způsoby. Ten první je výkon soudního rozhodnutí, tedy tzv. soudní vymáhání, který samozřejmě funguje, ale na rozdíl od vymáhání skrze exekutorský úřad má často dost svázané ruce, resp. má omezené možnosti oproti vymáhání skrz exekuci vedenou u exekutorského úřadu.

Při podání návrhu na exekuci je důležité právní zastoupení, ale pokud člověk situaci řeší „na vlastní pěst“, tak si advokáti často účtují odměnu dle úkonů, kterou si rodiče ve složité finanční situaci běžně nemohou dovolit. I řešení dané věci s advokátem, případně s exekutorem, stojí spoustu času a úsilí. „My jim poskytujeme právní poradenství a zastoupení v této věci zdarma, a to na základě naší spolupráce s kvalitní advokátní kanceláří a ověřeným a spolehlivým exekutorským úřadem. Výhodou naší služby v oblasti vymáhání výživného je i to, že máme přísně nastavená pravidla s exekutorským úřadem, kdy již z prvních vymožených peněz jde polovina samotnému rodiči (ze zákona je stanoveno, že nejprve jsou uspokojovány náklady exekuce a až poté dostává finance rodič). S námi za vedení exekučního řízení nezaplatí naši klienti ani korunu – bez ohledu na jeho průběh a výsledek. My se o vše postaráme za ně (klienty), aby mohli ušetřený čas věnovat svým dětem, zájmům či práci. Naše služby jsou pro naše klienty zcela zdarma,“ upřesňuje Erik Žákovec.

Erik Žákovec říká, že se na jejich společnost obrací stále více lidí, a to nejen v souvislosti se stále zvyšujícím se finančním tlakem na samoživitele v souvislosti s inflací a obecným zdražováním, ale i v souvislosti s náhradním výživným, sociální dávkou, na kterou mají nově od minulého roku nárok samoživitelé, případně dospělí studenti, na které se stále vztahuje vyživovací povinnost rodičů. „Snažíme se jim tedy maximálně zjednodušit proces žádání o tuto dávku, a to tím, že jim pomáháme splnit podmínky, které jsou pro úspěšnou žádost nezbytné.“

Náhradní výživné (upřesnění formou otázek a odpovědí ze strany SOS výživné)
Kdo má nárok na náhradní výživné?
Nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě, které má trvalý pobyt v České republice. To jsou primárně děti až do skončení povinné školní docházky. Dále to může být dítě do 18 let, které je po skončení povinné školní docházky vedeno na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Také to může být osoba do 26 let, která stále studuje nebo nemůže studovat anebo pracovat ze zdravotních důvodů.

Kolik stát vyplatí na náhradní výživné?
Od státu je možné získat maximálně 3 000 Kč měsíčně. V případně, že je výživné placeno jen zčásti, stát doplatí rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a placenou částkou. To znamená, že pokud je soudem stanovené výživně 4 000 Kč měsíčně a je placeno 1 500 Kč, stát vyplatí 2 500 Kč v rámci náhradního výživného. Pokud by bylo soudem stanovené výživné 4 000 Kč a nebylo placeno vůbec, stát vyplatí 3 000 Kč, protože to je maximum, které lze za měsíc vyplatit.

Kdo může o výživné požádat?
O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě. Pokud je dítě nezletilé, může o náhradní výživné požádat zákonný zástupce (většinou se jedná o rodiče) nebo osoba, které má být výživné vypláceno podle rozhodnutí soudu (typicky prarodič dítěte).

Co musí žádost o náhradní výživné obsahovat?
Spolu s řádně vyplněnou žádostí je potřeba doložit dokumenty, které potvrzují nárok na náhradní výživné. Jedná se o:

  • rozsudek o výživném s doložkou právní moci a vykonatelnosti, který určuje výši výživného;
  • potvrzení o částečné nebo žádné úhradě výživného;
  • potvrzení, že dlužné výživné bylo přihlášeno do exekučního řízení – exekuční návrh, vyrozumění o zahájení exekuce apod.;
  • potvrzení, že dítě splňuje definici nezaopatřeného dítěte – například potvrzení o studiu.

Co se bude dít po podání žádosti?
Na základě žádosti bude posouzeno, jestli žadatel splňuje všechny podmínky pro vyplácení náhradního výživného. Poté bude stanovena výše náhradního výživného na následující 4 měsíce.

Po vyplacených 4 měsících bude situace znovu posouzena, a pokud klient/ka bude mít i nadále nárok na vyplacení výživného, bude vypláceno další 4 měsíce.

Nárok na náhradní výživné trvá 24 měsíců. Pokud se státem určené výživné v průběhu této doby (24 měsíců) změní, tato změna se projeví i v náhradním výživném, a to následující měsíc po rozhodnutí o změně výše výživného.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *