Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Děti

Více než 60 % rodičů ze Středočeského kraje, Prahy a Brna by si pro své děti přáli dvojjazyčné vzdělání, bilingvní školy však navštěvuje jen desetina školáků

Organizace Tip Toes, která provozuje česko-britské základní školy ve středních Čechách a Praze, přináší výsledky svého nejnovějšího výzkumu na vybrané vzdělávací trendy mezi rodiči z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, kteří mají alespoň jedno dítě na základní škole.1 Výzkum mezi rodiči zjišťoval, jak pro své děti vnímají důležitost znalosti druhého jazyka, individuální přístup při vyučování nebo roli rodilého mluvčího při výuce cizího jazyka. A jakou hlavní prioritu rodiče vidí v rámci celého vzdělávacího procesu svých dětí? Jasná většina – 75 % rodičů odpověděla, že klíčovou prioritou jsou pro ně kvalitní učitelé s pozitivním přístupem.  

„Dvojjazyčnost je v České republice důležitým trendem. Každoročně zde narůstá počet cizinců, kteří zde žijí a pracují a společnost se tak díky smíšeným párům, rodinám a pracovnímu prostředí stává více multikulturní. Celosvětově se odhaduje, že až 60 % globální populace je dvoj nebo vícejazyčná,“ uvedla téma dvojjazyčnosti Jarmila Baker, jedna ze zakladatelek škol Tip Toes.

Více než 60 % rodičů z Prahy, Brna a středních Čech by si pro svoje děti přáli dvojjazyčné vzdělání, nicméně pouze 10 % dětí bilingvní školy opravdu navštěvují, a to zejména v Praze a děti rodičů vyššího věku (45-53 let). Mezi hlavní důvody, proč rodiče pro své děti dvojjazyčnou školu nevybrali, patří ty finanční y (25 %), které převažují u rodin v Praze, dále pak logistické (21 %), ty se častěji objevují u rodin v Brně., Ostatní důvody, např. neshoda v rámci rodiny byly vybrány 5 % respondentů. Naopak 37 % rodičů uvedlo, že dvojjazyčné vzdělání není pro jejich děti prioritou, výuka druhého jazyka na současné škole je pro ně dostačující. Tento názor zastává více žen než mužů, je tedy možné odvodit, že otcové jsou bilingvnímu vzdělání více nakloněni.

Na otázku, jaké jsou hlavní přínosy dvojjazyčného vzdělání pro děti, téměř 54 % rodičů odpovědělo, že přináší lepší vyhlídky do budoucna, zejména v oblasti vzdělání, zaměstnání, práce či studia v zahraničí a orientaci ve světovém dění, což zdůrazňovala zejména mladší generace rodičů a převážně matky (59 %). 29 % rodičů vidí hlavní přínos v dokonalé znalosti druhého jazyka, 11 % vybralo lepší celkový rozvoj dětí a 3 % považují za hlavní přínos kulturní a společenské obohacení.

„Vidět děti rozvíjet se a osobnostně růst ve více jazycích je něco úžasného. A jak se dovednosti dětí pracovat v češtině a angličtině den ode dne zlepšují, zvyšují se tím i jejich vzdělávací a pracovní vyhlídky do budoucna, tento názor se potvrdil i v rámci našeho výzkumu mezi rodiči,“ řekla Jarmila Baker. „Poptávka po bilingvním vzdělání a individuálním přístupu při výuce zejména ve velkých městech neustále roste. Je to také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli na nadcházející školní rok otevřít další základní školu v Praze na Vinohradech.“

Pokud jde o roli rodilého mluvčího při výuce cizího jazyka, pouze 11 % rodičů ji nepovažuje za nutnost nebo výhodu. 14 % respondentů potvrdilo, že jejich děti rodilého mluvčího již mají. Na druhé straně    37 % rodičů by si tuto možnost pro své děti přálo, ale rodilý mluvčí na škole jejich dětí nevyučuje. 36 % respondentů pak rodilého mluvčího považuje za výhodu, ale jejich děti tuto možnost nemají a rodiče ji ani nevyžadují.

Individuální přístup při výuce, který ji přizpůsobuje vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků, si pro své děti přeje 82 % rodičů, ale takový přístup je realitou pouze pro 12 % z nich.  41 % rodičů by si tento přístup pro své děti přálo, ale jejich současná škola ho kvůli vysokému počtu žáků v jedné třídě nenabízí. Tato odpověď byla častější v Praze než v Brně. 17 % respondentů pak označilo, že současná škola jejich dítěte takový přístup nepovažuje za potřebný. A celkem 17,5 % rodičů individuální přístup při výuce nevyžaduje vůbec.

Při hodnocení hlavních priorit v rámci celého vzdělávacího procesu dětí rodiče z velké většiny (75 %) uvedli, že nejdůležitější jsou pro ně kvalitní učitelé s pozitivním přístupem, tuto možnost potvrdili častěji matky. 9 % rodičů jako hlavní prioritu označilo individuální přístup při výuce, následovala pak   přítomnost rodilého mluvčího v hodinách cizího jazyka, výuka cizího jazyka jako taková a výběr hlavních priorit uzavřelo kvalitní vybavení a zázemí školy a kvalitní školní kurikulum.

  • Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku o velikosti 525 rodičů s alespoň jedním dítětem na základní škole a s bydlištěm v Praze, Středočeském či Jihomoravském kraji.

O školách Tip Toes
Organizace Tip Toes byla založena v roce 2009 a v současné době provozuje mateřskou a základní školu ve Středočeském kraji a mateřskou školu na Vinohradech, kde bude letos v září otevřena také nová základní škola. Denně tyto školy navštěvuje celkem 250 dětí ve věku od 2 do 15 let a zaměřují se na přátelský a individuální přístup, který žákům pomáhá nalézt v čem vynikají a dále rozvíjí jejich nadání. Výuku v angličtině i v češtině vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí, kterým se podařilo v průběhu let sladit dvojjazyčnou výuku tak, aby děti zvládaly kombinovaný obsah těchto dvou kurikul bez obtíží.

Zdroj a foto: www.tiptoes.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *