Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Nedostatek 50 000 lékařů v Evropě: Pomoci může samoléčba[1]

Na základě výzkumu uvedeného v nové zprávě : „Redefining the role of self-care in Europe“ (Vymezení role samoléčby v Evropě), kterou si nechala vypracovat společnost Haleon, světový lídr v oblasti zdraví spotřebitelů, je klíčem k řešení velké části krize zdravotnických systémů v celé Evropě zaměření se na samoléčbu.

 • Rostoucí nedostatek lékařů a zdravotních sester v celé Evropě bude pokračovat, v důsledku čehož se zvýší tlak na poskytování péče
 • V současné době se v Evropě 1,2 miliardy případů nezávažných onemocnění řeší svépomocí. Jinak by bylo nutné najít dalších 120 000 lékařů[2]
 • Samoléčba zůstává v našich zdravotnických systémech skrytou a nedostatečně propagovanou silou, která může mít mnoho zdravotně-ekonomických přínosů, pokud bude zavedena plošně

V Evropském parlamentu v Bruselu se v březnu konalo jednání u kulatého stolu, kde se diskutovalo o finálních závěrech výzkumu poradenské společnosti Vintura zabývající se přírodními vědami a zdravotní péčí. Setkání hostil poslanec Evropského parlamentu Stelios Kympouropoulos (Evropská lidová strana, Řecko) a mezi zúčastněnými odborníky byla i Kristine Sorensenová, zakládající ředitelka Global Health Literacy Academy, Ema Paulino, prezidentka Portugalské národní asociace lékárníků, prof. Lieven Annemans, profesor ekonomiky zdravotnictví, Univerzita v Gentu a prof. Stephan Van den Broucke, Výzkumný ústav psychologických věd, Université Catholique de Louvain, Belgie.

Mezi současné výzvy v oblasti zdravotní péče patří např.:

 • Do roku 2050 bude přibližně 30 % evropské populace ve věku 65 let a více[3]
 • V této věkové skupině bude mít 37 % z nich alespoň dvě chronická onemocnění[4]
 • V Evropě v současné době chybí 50 000 lékařů[5]
 • Zvyšování nákladů na léčbu
 • Zkušenosti s Covid-19

Mnohé z problémů, které tyto výzvy vyvolávají, lze cenově dostupně a účinně řešit rozšířením individuálně zaměřeného přístupu k osobnímu zdraví, který klade důraz na roli lékárníků a posílení zdravotní osvěty.

Filippo Lanzi, prezident společnosti Haleon pro region EMEA a LatAm, k tomu řekl: „Během nedávné pandemie jsme zaznamenali zvýšený důraz na vzdělávání a posilování schopností lidí zvládat samostatně mírný průběh onemocnění, jako je nachlazení nebo chřipka, a dále na to, jak se sami rozhodovat s ohledem na své zdraví. Jsme přesvědčeni, že samoléčba hraje důležitou roli při vytváření a udržování zdravé populace a zároveň snižuje velkou zátěž kladenou na naše zdravotnické systémy. Rozsáhlé zavádění samoléčby se potýká s významnými problémy, včetně nízké úrovně zdravotnické gramotnosti v Evropě. Například 80 % Evropanů uznává, že je jejich zodpovědností starat o své zdraví, a jsou ochotni tak činit, avšak pouze 20 % z nich uvádí, že si je jisto, že ví, jak to udělat.[6]. Ve společnosti Haleon jsme přesvědčeni, že lékárníci mají ideální postavení k tomu, aby se zasadili o rozšíření samoléčby v rámci společnosti, protože už nyní hrají klíčovou poradenskou roli v každodenní péči o zdraví a kvalitu života lidí. My všichni musíme udělat maximum, abychom jim v této roli dokázali pomoci. Výsledkem rozsáhlých diskusí s mnoha odborníky z oblasti zdravotní péče je zpráva „Redefining the role of self-care in Europe“ – Vymezení role samoléčby v Evropě. Tento dokument obsahuje deset klíčových doporučení, která lze k překonání těchto překážek realizovat a umožnit lidem lépe zvládat péči o sebe a své blízké. Těším se na to, že společně dokážeme v diskusích o samoléčbě udělat další krok vpřed, a to ku prospěchu všech.”

V rámci projektu byl výzkum představen a oficiálně diskutovaný u kulatých stolů se zdravotnickými pracovníky (ZP), akademiky, zástupci průmyslu, politiky a sdruženími spotřebitelů a pacientů na evropské i národní úrovni. Tato setkání vytvořila společnou vizi, jak řešit výzvy, kterým evropské systémy zdravotní péče čelí. Jejím jádrem je prevence, podpora zdravého životního stylu a management zdraví, včetně tří jasných priorit:

 • Rozšířit úlohu lékárníků
 • Zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti
 • Zajistit inkluzivní přístup k samoléčbě.

Lékárníci: důležitá role v poradenství samoléčby
Lékárníci jsou již nyní ve společnosti nesmírně důležití. Veřejnost jim důvěřuje. Ve většině evropských zemí lékárny poskytují základní zdravotní kontroly (měření krevního tlaku, glykémie atd.), lékárníci poskytují rady týkající se volně prodejných léků, koordinují programy léčby nemocí (cukrovka, hypertenze atd.), poskytují poradenství v oblasti zdravého životního stylu, jako je například odvykání kouření nebo hubnutí. Musíme lékárníky uznat jako odborníky a rozšířit jejich úlohu tak, aby se uvolnily zdroje v jiných částech systému zdravotní péče.

Podpora zdravotní osvěty
Vědět, jak o sebe pečovat, vede ke zdravějším rozhodnutím. Musíme lidem poskytnout potřebné nástroje a informace, aby dokázali oddělit fakta od propagačních materiálů a dezinformací, vyhledat ve správný čas správné zdravotnické zařízení, řídit se radami týkajícími se samoléčby a dosáhnout tak lepších zdravotních výsledků.

Síla inkluzivního přístupu
Když mají lidé snadnější přístup k relevantním důkazům o úspěšných postupech při samoléčbě, jsou více motivováni lépe se o sebe starat a mohou se zodpovědněji rozhodovat o svém zdraví. Musíme shromáždit spolehlivé důkazy o tom, co funguje, a společnosti předat vědecky ověřené informace.

10 kroků ke společné vizi samoléčby
Z projektu vzešlo 10 doporučení pro evropské politiky. Jejich cílem je zjednodušit přístup k samoléčbě a jejímu praktikování v Evropě a učinit ji účinnější a dostupnější pro všechny.

 1. Vytvářet příležitosti ke zdravotní výchově v raném věku
 2. Zjednodušit příbalové informace pro uživatele volně prodejných léčivých přípravků a zvýšit jejich digitální dostupnost
 3. Vytvořit projekt ověřování faktů na úrovni EU
 4. Podporovat vytváření a přijímání skutečných vědeckých důkazů
 5. Vytvořit inovativní finanční programy, kterými se koncepce samoléčby zpřístupní všem
 6. Vytvořit finanční mechanismy na podporu lékárníků v jejich poradenské roli
 7. Začlenit samoléčbu do učebních osnov pro lékaře poskytující zdravotní péči
 8. Vytvořit mechanismy a nástroje na podporu výměny dat
 9. Vytvořit platformy pro spolupráci mezi různými odborníky v oblasti zdravotnictví
 10. Vypracovat podpůrné zásady pro samoléčbu

Ema Paulino z Portugalské národní asociace lékárníků, která se podílela na zprávě „Redefining the role of self-care in Europe“ – Vymezení role samoléčby v Evropě, k tomu uvedla: „Lékárníci jsou ve společnosti důležitými zdravotnickými pracovníky, na které se pacienti mohou snadno obrátit, když řeší své zdraví nebo zdraví svých blízkých. Pokud bychom veřejnost účinně vzdělávali v oblasti zdravotní gramotnosti, lékárníci ji mohou pomoci se samoléčbou při zvládání nezávažných onemocnění, která by jinak mohla vést k dodatečným nákladům na léčbu ve zdravotnických systémech. V současné době se na prevenci vynakládají pouze 3 % evropských rozpočtů na veřejné zdravotnictví[7], a právě zde je třeba prosadit změnu. Podpora samoléčby přináší výhody pro všechny strany, včetně posílení kompetencí veřejnosti v oblasti péče o své zdraví a kvalitní život a lepšího rozdělování zdrojů na zdravotní péči.”

Statistika

 • V Evropě se ročně svépomocí léčí 1,2 miliardy nezávažných onemocnění. Bez samoléčby by Evropa potřebovala o 120 000 lékařů více[8].
 • 46 % evropské populace nemá dostatečnou zdravotní gramotnost[9].
 • 80 % nebo více všech srdečních onemocnění, mozkových mrtvic a cukrovky a 40 % nádorových onemocnění by se dalo předejít zavedením vhodných preventivních opatření[10].
 • 70 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se vynakládá na léčbu a dlouhodobou péči o nemoci, kterým lze z velké části předcházet[11].
 • 3 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se v průměru vynakládají na prevenci[12].

Zdroje:
Celou zpávu „Redefining the role of self-care in Europe“ -Vymezení role samoléčby v Evropě – si můžete přečíst zde.
[1] Analýza EPSU potvrzena: Evropa má vážný nedostatek zdravotníků | EPSU
[2] https://aesgp.eu/content/uploads/2022/01/AESGP-Summary-Report-Self-Care-in-Europe-Economic-and-Social-Impact-on-Individuals-and-Society.pdf
[3] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.pdf/9b09606c-d4e8-4c33-63d2-3b20d5c19c91; https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f44c34f1-en/index.html?itemId=/content/component/f44c34f1-en#:~:text=Based%20 on%20the%20latest%20wave,versus%2032%25%20on%20average)
[4] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f44c34f1-en/index.html?itemId=/content/component/f44c34f1-en#:~:text=Based%20 on%20the%20latest%20wave,versus%2032%25%20on%20average)
[5] Analýza EPSU potvrzena: Evropa má vážný nedostatek zdravotníků | EPSU
[6]Barometr EPOSSI: Vnímání samoléčby spotřebiteli v Evropě. EPPOSI, 2013. Poslední přístup 10. listopadu 2020. Dostupné na: https://epposi.org/wp-content/uploads/2015/07/EPPOSI-Self-Care-Barometer-Report-2013-EN.pdf
[7] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210118-1#:~:text=3%25%20of%20healthcare%20expenditure%20spent%20on%20preventive%20care%20%2D%20Products%20Eurostat%20News,-Back%203%25%20of&text=In%20these%20times%20of%20COVID,diseases%2C%20their%20consequences%20and%20complications.
[8] https://aesgp.eu/content/uploads/2022/01/AESGP-Summary-Report-Self-Care-in-Europe-Economic-and-Social-Impact-on-Individuals-and-Society.pdf
[9] https://m-pohl.net/sites/m-pohl.net/files/inline-files/HLS19_International%20Report%20%28002%29_0.pdf
[10] https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/350278/Fact-sheet-SDG-NCD-FINAL-25-10-17.pdf
[11] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Healthcare_expenditure
[12] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210118-1#:~:text=3%25%20of%20healthcare%20expenditure%20spent%20on%20preventive%20care%20%2D%20Products%20Eurostat%20News,-Back%203%25%20of&text=In%20these%20times%20of%20COVID,diseases%2C%20their%20consequences%20and%20complications

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *