Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Původce pásového oparu v sobě nosí každý, kdo prodělal plané neštovice. Účinná prevence v podobě vakcíny Shingrix je již dostupná i na českém trhu!

 • Společnost GSK uvedla na český trh vakcínu Shingrix proti pásovému oparu a postherpetickým neuralgiím1
 • Shingrix je první a jediná neživá adjuvovaná vakcína proti pásovému oparu. Vakcína Shingrix je speciálně navržená tak, aby zohlednila s věkem související pokles imunity proti varicella zoster viru1, 2, 3
 • Vakcína je určena pro dospělou populaci ve věku 50 let a více a osoby ve věku 18 let a starší s omezenou funkcí imunitního systému tj. ve zvýšeném riziku pásového oparu1
 • Registrační klinické studie vakcíny Shingrix probíhaly i v České republice

Virus v těle vyčkává na svou příležitost i desítky let
Pásový opar, latinsky herpes zoster, je virové onemocnění spojené s možnými dlouhodobými a závažnými zdravotními komplikacemi. Je způsoben reaktivací viru varicella zoster, stejného viru, který při tzv. primoinfekci způsobuje plané neštovice.4Varicella zoster virus patří k virům, které po prodělané primoinfekci organismus neopouštějí a přežívají v něm trvale“, jak uvádí primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Riziku rozvoje pásového oparu je tedy vystaven každý, kdo, většinou v dětství, prodělal plané neštovice. Jak ukázal průzkum společnosti GSK, právě znalost této spojitosti mezi planými neštovicemi a pásovým oparem, a tedy povědomí o osobním riziku nemá více než 90 % dotazovaných ve věku 50+ let.5 A to i přesto, že většina těchto dospělých spící virus v těle již nosí. Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5–10 let 70–80 %, u starších věkových kategorií dokonce až 90 až 98 %.6

Až 1 ze 3 lidí může v průběhu života prodělat pásový opar4*
V roce 2022 bylo v ČR hlášeno 3344 případů pásového oparu.7 Jak uvádí primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D., reálný výskyt tohoto infekčního onemocnění v populaci je ale značně vyšší: „Onemocnění je hlášeno do systému ISIN, hlavně hospitalizační případy. Osobně si myslím, že z ambulancí obvodních lékařů k pravidelnému hlášení nedochází, proto je zde velká podhlášenost.“ To potvrzují i data z průzkumu společnosti GSK, podle kterého se praktičtí lékaři dle vlastních odhadů v ordinacích setkávají nejčastěji až se dvěma případy pásového oparu měsíčně, průměrně pak se 3 případy za měsíc.5 Data z USA pak dále ukazují, že k reaktivaci viru varicella zoster a rozvoji pásového oparu může v průběhu života dojít až u 1 ze 3 lidí.4*

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci4

Kdy se virus znovu probudí
Hlavní příčinou reaktivace viru je pokles funkce imunitního systému související s věkem.4 Právě toto přirozené oslabování imunity vystavuje jedince zvýšenému riziku rozvoje pásového oparu bez ohledu na to, v jaké kondici se cítí.4, 8K výsevu většinou dochází u starších jedinců – seniorů ve věku 65 a více, u osob po závažném onemocnění například operační léčba, onkologická léčba. Může se však objevit i u osob mladších, bez komorbidit,“ uvádí primářka MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. K prudkému nárustu výskytu onemocnění obecně dochází od 50 let věku.9, 10 Mezi další rizikové skupiny patří především lidé po transplantaci kmenových buněk kostní dřeně, transplantaci orgánů, lidé žijící s HIV infekcí, pacienti s nádorovými onemocněními, roztroušenou sklerózou, lupénkou11 nebo například i s cukrovkou 2. typu.12  Riziko vzniku pásového oparu však u lidí nad 50 let věku zvyšuje například i prodělané onemocnění COVID-19, a to až o 15 % do 6 měsíců od onemocnění a o 21 % ve stejném období v případě, že byl pacient s onemocněním COVID-19 hospitalizován.13

Nemusí se jednat o „pouhou“ vyrážku
Pásový opar se obvykle projevuje bolestivým výsevem puchýřů na kůži, který se objevuje typicky na jedné straně těla, obvykle v oblasti trupu. Může se však vyskytnout i jinde například na krku nebo v obličeji. Bolest vyvolaná pásovým oparem bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů.14 Tato bolest může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i každodenní běžné činnosti pacientů, jako jsou například práce, oblékaní, spánek nebo chůze.4A vyžaduje podávání analgetik ještě několik týdnů po zhojení oparu“, jak dodává paní primářka Petroušová.

Chronická bolest přetrvávající týdny, měsíce a v některých případech i roky
Nejčastější komplikací, která se může vyskytnou až u 20 % lidí s pásovým oparem, je tzv. postherpetická neuralgie (PHN) dlouhodobá bolest nervů.17, 18 Tato chronická bolest může v místě výsevu po zhojení vyrážky přetrvávat celé týdny, měsíce nebo dokonce roky.4,19, 20Jako každá bolest, zvláště chronická, resp. dlouhodobá, pacienta stresuje a mění i jeho chování, pracovní či volnočasové aktivity. Postherpetické neuralgie se sice dají zmírnit léčbou, ale i její užívání je dlouhodobé a ústup bolestí nebývá úplný,“dodává primářka Roháčová. Mezi další možné komplikace pásového oparu patří mimo jiné zdravotní potíže spojené se zrakem či sluchem. K těmto potížím dochází při lokalizaci výsevu herpetické vyrážky v oblasti oka či ucha – tyto případy pásového oparu jsou označovány jako herpes zoster ophthalmicus a herpes zoster oticus.20

Vakcína Shingrix – účinná a dlouhodobá ochrana
Jedinou účinnou formou prevence reaktivace viru varicella zoster a rozvoje pásového oparu je vakcinace. Vakcína Shingrix je neživou vakcínou, neobsahuje žádné živé složky viru, a proto může být podána i imunokompromitovaným pacientům, kteří jsou ve zvýšeném riziku rozvoje pásového oparu.1 Ve dvou hlavních registračních klinických studiích, které probíhaly i v tuzemsku za účasti českých odborníků, prokázala vyšší než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách u osob 50 let a starších.1, 21, 22 Dle dostupných údajů, i přes mírný pokles účinnosti v čase, pomáhá očkování vakcínou Shingrix chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.23 Vakcína Shingrix je určena pro osoby ve věku 50 let a starší a osoby ve věku 18 let a starší s omezenou funkcí imunitního systému, které jsou z tohoto důvodu ve zvýšeném riziku výskytu pásového oparu.1 Vakcína Shingrix je dostupná již v celé ČR. Zájemci se mohou s žádostí o očkování obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum.

Pásový opar: mýty a fakta
Mýtus: Kdo měl neštovice, nemusí se pásového oparu bát.
Fakt: Je tomu přesně naopak. Pouze u toho, kdo už plané neštovice prodělal (nejčastěji v dětství), může dojít k rozvoji pásového oparu. Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus – virus varicella zoster. Při primoinfekci (neboli primární/první infekci) vyvolá právě plané neštovice. Po jejich prodělání zůstává virus ve spící formě v těle člověka. Pásový opar je potom způsobený reaktivací tohoto viru. Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5–10 let 70–80 %, u starších věkových kategorií dokonce až 90 až 98 %. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar. *
*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Reference:
Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster – kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489

Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40

Mýtus: Pásový opar je onemocnění kůže.
Fakt: To není úplně přesné. Pásový opar je infekční onemocnění, které postihuje nervový systém a projevuje se zejména kožními příznaky – puchýřovitou vyrážkou. Je způsobený virem varicella zoster, který se šíří podél nervů a nejčastěji se projevuje výsevem bolestivé puchýřovité vyrážky v oblasti nervového zakončení (obvykle na hrudi, zádech, krku nebo obličeji). Ve výjimečných případech může pásový opar probíhat i bez vyrážky a projevuje se pak bolestí v oblasti nervového zakončení.

Reference:
Herpes zoster – klinický obraz, možnosti terapie a prevence MUDr. Pavla Schimmerová, Dermatol. praxi 2017; 11(3): 115–119

Mýtus: Nejedná se o bolestivé onemocnění.
Fakt: Pásový opar, latinsky herpes zoster, je bolestivé infekční onemocnění virového původu, které může být doprovázeno závažnými komplikacemi. Výsev vyrážky obvykle trvá 7 – 10 dnů, někdy však může jít i o týdny. Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i vaše každodenní běžné činnosti, jako je oblékání, chůze nebo spánek. Tato bolest bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervů, která může v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat týdny, měsíce nebo dokonce i roky.

Reference:
Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40

Pospíšilová A_Herpes zoster_Med Pro Praxi;2009;6;38-41
Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472.
Nosková P; Postherpetická neuralgie a léčba bolesti. Neurol. praxi;2018;19;130-134
Herpes Zoster: Postherpetic Neuralgia and Other Complications;Chapter11;Drolet M;2017;119-140

Mýtus: Pásovým oparem jsou ohroženi jen starší lidé.
Fakt: Pásový opar si nevybírá. Pásovým oparem může onemocnět každý, kdo prodělal plané neštovice, bez ohledu na to, jak zdravý se člověk cítí. Lidský imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne a je to právě tento s věkem související pokles funkce imunitního systému, který umožní spícímu viru varicella zoster se reaktivovat a způsobit tak pásový opar. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob starších 18 let s oslabeným imunitním systémem. Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace, která v dětství prodělala plané neštovice, máte virus, který způsobuje pásový opar, již v sobě. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar. *

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Reference:
Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster – kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489
Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.

Mýtus: Pásový opar je vysoce infekční onemocnění.
Fakt: Infekčnost pásového oparu je oproti planým neštovicím významně nižší. Infekční je tekutina puchýřků, přímým kontaktem s tekutinou se může nakazit osoba, která se s varicella zoster virem ještě nesetkala. U ní by se potom nákaza projevila jako plané neštovice.

Reference:
Roháčová H_2015_Pásový opar a současný pohled na jeho léčbu_Dermatol praxi 2015 9(3) 165–166
Pospíšilová A_Herpes zoster_Med Pro Praxi;2009;6;38-41

Mýtus: Pásový opar je pouhá vyrážka
Fakt: Pásový opar je bolestivé onemocnění, které se projevuje výsevem puchýřů na kůži. Bolest při pásovém oparu bývá popisovaná jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Kromě akutní bolesti, která může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit běžné denní činnosti, jako je chůze nebo spánek, může být onemocnění doprovázeno závažnými komplikacemi. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie – dlouhotrvající bolest nervů, která v místě zhojené vyrážky může přetrvávat týdny měsíce nebo dokonce i roky. Post herpetická neuralgie se může vyskytnou až u 20 % lidí s pásovým oparem. Mezi další možné komplikace může patřit např. postižení očí či sluchu.

Reference:
Herpes zoster – klinický obraz, možnosti terapie a prevence MUDr. Pavla Schimmerová, Dermatol. praxi 2017; 11(3): 115–119
Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472.
Nosková P; Postherpetická neuralgie a léčba bolesti. Neurol. praxi;2018;19;130-134

Mýtus: Proti pásovému oparu neexistuje očkování.
Fakt: Na trhu je dostupná vakcína SHINGRIX, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (PHN), dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem. Vakcína SHINGRIX dosáhla v klinických studiích více než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku 50 let a starších. Je určena pro dospělé ve věku 50 let a starší a dospělé ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu. Vakcína SHINGRIX se podává v 2dávkovém schématu v odstupu 2 měsíců mezi dávkami. Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, může být druhá dávka podána kdykoliv mezi 2 a 6 měsíci po první dávce. Dle současných údajů pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

Reference:
SPC Shingrix
Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infectious Diseases, 2022

Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Reference:         

 1. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
 2. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar; 32 (15): 1745-53.
 3. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90.
 4. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
 5. GSK data on file. 2022. Postoje k očkování proti herpes zoster: Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK. © Koncern GSK. Všechna práva vyhrazena. Výzkum zpracován společností IQVIA Technology Solution s.r.o., červen 2022.
 6. Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster – kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489
 7. SZÚ, Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden – prosinec 2022 porovnání se stejným obdobím v letech 2013-2021 (počet případů)
 8. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.
 9. Hales CM et al. Update on Recommendations for Use of Herpes Zoster Vaccine; CDC;2014; MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 63(33), 729–731.
 10. Kawai K., et al. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ Open 2014;4:e004833
 11. Chen SY, et al. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection, 42(2), 325–334
 12. Poirrier JE et al. Herpes Zoster Incidence and Burden in Adults With Type 2 Diabetes in the U.S.: A Retrospective Database Analysis. Diabetes Care; 2022;1-9.
 13. Bhavsar A, et al. Increased risk of herpes zoster in adults ≥50 years old diagnosed with COVID-19 in the United StatesOpen Forum Infectious Diseases;2022;1-29
 14. Nosková P; Postherpetická neuralgie a léčba bolesti. Neurol. praxi;2018;19;130-134
 15. Drolet M. Herpes Zoster: Postherpetic Neuralgia and Other Complications;Chapter11;2017;119-140
 16. Curran, D et al. “Impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on the quality of life of Germans aged 50 or above.” BMC infectious diseases vol. 18,1 496. 3 Oct. 2018, doi:10.1186/s12879-018-3395-z
 17. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472.
 18. Růžičková Jarešová L. Herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence Dermatol. praxi 2014; 8(4): 152–153
 19. Pieran M. Současný pohled na léčbu herpes zoster a postherpetické neuralgie. Dermatol. praxi 2018; 12(4): 182–185
 20. Shimmerová P. Herpes zoster – klinický obraz, možnosti terapie a prevence. Dermatol. praxi 2017; 11(3): 115–119
 21. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22): 2087-96.
 22. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11): 1019-32.
 23. Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infect Dis. 2022;9(10):ofac485. Published 2022 Oct 23. doi:10.1093/ofid/ofac485
Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Foto: archiv GSK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *