Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Právě startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky  

Česká společnost pro jakost udělenými oceněními vyjadřuje uznání organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují kvalitě, jejímu rozšiřování a aktivně přispívají k její implementaci. Soutěže slouží jako platforma pro propagaci a osvětu kvality ve všech jejích podobách. Tou přední je Ambasador kvality České republiky a je určena pro organizace ze soukromého i veřejného sektoru. Uzávěrka pro podání přihlášek do 7. ročníku soutěže je stanovena na 30. září 2024.

Ambasador kvality ČR
Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací a především na jejich přístup k fenoménu kvality, který je klíčový pro jejich dlouhodobý úspěch. Kritériem kvality v této soutěži není jen naplnění základních parametrů pro výrobu a poskytnutí služby; zahrnuje také propagaci kvality, inovace a odpovědné podnikání. Cílem je poskytnout managementu zpětnou vazbu a napomoci k dlouhodobému úspěchu organizace, v němž kvalita hraje podstatnou roli.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková komentuje: „Naše společnost dlouhodobě podporuje rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality, a tím přispívá k ekonomickému úspěchu firem i efektivnějšímu fungování veřejného sektoru. Soutěž je určena pro organizace, pro které je kvalita klíčovou součástí jejich identity.“

Soutěžící subjekty jsou hodnoceny v pěti oblastech:

  1. Ekonomické ukazatele organizace
  2. Ocenění za kvalitu – zaměřuje se například na dosažená ocenění v oblasti kvality, akreditované certifikáty a ocenění pracovníků v oblasti kvality
  3. Aktivity na podporu kvality – zahrnují zapojení do profesních organizací, pořádání odborných akcí a publikační činnost
  4. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí
  5. Ochrana spotřebitele – sleduje se, jak organizace chrání zájmy svých klientů

Loňští vítězové a Ambasadoři kvality České republiky
Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se v roce 2023 stala společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Hodnotitelé ocenili především trvalé a systematické snižování dopadu aktivit firmy na životní prostředí, např. využívání železniční dopravy nebo využívání kompostovatelných materiálů. Dále ocenili spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a příkladnou péči o 1250 zaměstnanců a jejich rodiny.

Magistrát města Plzně v soutěži rovněž uspěl a stal se vítězem ceny a Ambasadorem kvality ve veřejném sektoru. Hodnotitele zaujal především poctivý zájem magistrátu o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území města Plzně.

Soutěž Ambasador kvality pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo u „finalistů“, kdy probíhá hodnocení na místě. Výše poplatku činí 18 000 korun, v případě veřejného sektoru je poplatek ve výši 15 000 korun. Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera při příležitosti pořádání Dnů kvality na podzim tohoto roku.

Mezi Ambasadory kvality ČR a úspěšné držitele ceny se zařadily firmy Drylock Technologies s.r.o., Edwards s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o. nebo Škoda Auto, a.s. Ve veřejném sektoru se Ambasadory kvality staly Magistrát města Plzně, město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10.

Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost
Mezinárodní soutěž inovací
Od roku 2013 umožňujeme českým organizacím zapojit se do Mezinárodní soutěže inovací „Quality Innovation Award“.

Díky soutěži mají přihlášené organizace možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

České firmy jsou v posledních letech aktivní a v soutěži se jim daří. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace oblast, která přináší našim firmám možnost rozvoje a posiluje jejich postavení v rámci domácího i globálního trhu. Petr Koten dodává: „Díky inovacím mohou podniky zůstat konkurenceschopné, reagovat na nové výzvy a příležitosti na trhu a vytvářet nové zdroje příjmů. Na základě zkušenosti z posledních ročníků je patrné, že naše firmy mají v této soutěži velký potenciál.“

Česká společnost pro jakost, jakožto národní zástupce organizátora, poskytuje přihlášeným plnou podporu v průběhu celé akce. Účast není zpoplatněna.

Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.

Personální ocenění pro fyzické osoby
Manažer kvality roku
Cena je pořádána v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a ty veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality či systému managementu kvality v organizaci s příznivým dopadem na příslušné zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují tématům, jako jsou kvalita a systémy řízení, systémy ochrany životního prostředí, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Soutěž je veřejná, určená studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž je otevřená jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola či fakulta. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Anežky Žaludové
Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ vyzdvihuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto významné ocenění bylo pojmenováno na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu Anežky Žaludové. Návrh na kandidáty mohou podat i nečlenové České společnosti pro jakost.

CSR Guru
Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšným šířením myšlenek a implementací CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, věhlasní odborníci, kteří nové trendy uvádějí ne vždy snadno do života. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Tito lidé zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR u nás. Účast je bezplatná.

Přihlášky je možné podávat od 1. května do 30. září tohoto roku. Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz.

O České společnosti pro jakost, z.s.
Spolek sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu kvality. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Umožňuje svým členům přístup k horkým novinkám v oboru.

Organizuje a vyhlašuje prestižní ocenění kvality Ambasador kvality, Manažer kvality roku, uděluje Cenu Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera či Cenu za návrat do života nebo titul CSR Guru. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek národního programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky.

Zdroj a foto: www.csq.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *