Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Univerzita Karlova se po uplynulých šesti měsících od tragédie na FF UK soustředí na bezpečí a odolnost   

Dnes uplynulo půl roku od tragického útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při kterém bylo zmařeno 14 životů studujících i zaměstnankyň a zaměstnanců Univerzitu Karlovy a dalších 25 osob bylo zraněno. Univerzita nyní reflektuje šest uplynulých měsíců zejména s ohledem na budování bezpečného prostředí, připravenosti a odolnosti. Jedním z dílčích výsledků činnosti univerzity je vznik unikátního Centra resilience UK. 

„Univerzita Karlova po tragických prosincových událostech stojí nezlomena. Centrum resilience UK je nejen dalším krokem na naší cestě k zotavení, ale je také důležitým opatřením na podporu budoucích ročníků studujících,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Vnímáme současnou situaci mladých lidí, jejich potřeby a jsme si vědomi výzev, kterým po tragické události čelí. Systematickým rozvojem odolnosti tak dáváme jednoznačně najevo, že Univerzita Karlova se o své členy a členky stará a bude tak činit i v budoucnu,“ dodává rektorka.

Univerzita Karlova v posledních měsících zvýšila dostupnost psychosociální podpory, ale soustředí se také na oblast informovaného přístupu k traumatu. „V demokratických společnostech bohužel podobným hrozivým událostem nelze stoprocentně zabránit. Je však nutné posílit systém prevence. Zde se můžeme poučit ze zkušeností zemí, které již takovými tragickými událostmi prošly. Ukazuje se, že účinnou strategií v rámci prevence je včasná detekce dětí a mladistvých s traumatickou zkušeností, včasná intervence, jejich podpora prostřednictvím škol, zvýšení dostupnosti psychosociální podpory a investice do odolnosti komunit,” říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková v kontextu uplynulých měsíců zdůrazňuje také význam semknutého společenství lidí, kteří na nápravě situace pracovali. „Když jsme v lednu při objímání naší fakulty v různých formách vyjadřovali, že nikdo z nás není na šok a bolest úplně sám, nemohli jsme si ještě plně uvědomovat, že toto vědomí bylo pro zvládnutí dalších měsíců klíčové. Za všemi podpůrnými opatřeními, za všemi malými i velkými gesty pomoci jsou lidé – lidé, kteří jsou hrdými členy komunity FF UK a jejích přátel, lidé, kteří sdílí naše hodnoty. Lidé, kteří neustále nabízejí podporu, abychom mohli opět plnohodnotně dělat to, co umíme – nabízet vzdělávání v humanitních a sociálních oborech a kultivovat společenské porozumění tématům, která budou ovlivňovat naši budoucnost. To je jedna z nejcennějších zkušeností posledního půlroku,” uvedla děkanka Eva Lehečková.

Budoucnost spočívá v komunitě a rozvoji odolnosti 
Jedním z cílů, které si Univerzita Karlova předsevzala pro následující roky, je rozvoj odolnosti. Odolnost, nebo také resilience, je schopnost návratu člověka nebo komunity ke konstruktivnímu fungování po krizovém nebo zátěžovém zážitku. Takovými náročnými okamžiky mohou být jak relativně „běžné“ životní krize, jako je náročná zkouška či rozchod s partnerem, tak i osobní tragické životní události, jako je ztráta někoho blízkého, nebo společenské či dokonce globální katastrofické události.

Nyní vzniká Centrum resilience UK, jehož hlavním cílem je rozvoj odolnosti nejen mezi studujícími a zaměstnanými na individuální úrovni, ale i posílení společného ducha univerzity. Jeho hlavním úkolem je rozvíjet dostupné služby a zdroje, které v oblasti psychosociální pomoci univerzita poskytuje, aby studujícím a zaměstnaným sloužily jako podpora při zátěžových a krizových událostech. Zároveň by je centrum mělo vybavit dovednostmi, informacemi a oporou k tomu, aby tyto situace v rámci svých možností dokázali zvládnout. Působit má přitom i vzdělávacím a preventivním způsobem. V Česku jde přitom o unikátní iniciativu, ve které Univerzita Karlova spolupracuje s prestižními zahraničními partnery.

Jádrem fungování celého Centra resilience UK je přitom podpora odolnosti prostřednictvím vzdělávání, osobního růstu a informačních a osvětových kampaní na univerzitě. Kromě toho si centrum ve svém programu vytyčilo pomáhat spoluvytvářet pozitivní a bezpečné pracovní i studijní prostředí, podporovat budování komunity zaměstnanců a studentů na univerzitě, poskytovat pomoc při zvládání traumatu a aktivně se připravovat na různé budoucí scénáře včetně potenciálního krizového vývoje.

„Jedním z poslání univerzity je vzdělávání a v tomto směru je Centrum resilience UK dalším krokem, jak podpořit studující dovednostmi a znalostmi, které jim pomohou čelit náročným situacím nyní i v budoucnu,“ vysvětluje Lenka Henebergová, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. „Odolnost je přitom zásadní nejen v časech krizí, ale také je to velmi důležitá dovednost i v běžném životě, ať v kariéře či osobních a rodinných vztazích. Chceme proto tyto dovednosti u našich studujících aktivně rozvíjet,“ dodává Lenka Henebergová.

Bezpečnost je založena na připravenosti a všímavosti 
Univerzita Karlova také nadále pokračuje v opatřeních na zvýšení bezpečnosti na univerzitě. Ty přitom primárně nevychází z „tvrdých“ bezpečnostních opatřeních založených na restrikcích, ale jsou nastavena tak, aby byla nadále zajištěna role univerzity jako přístupného, společnosti prospěšného místa vzdělávání, setkávání a výměny názorů.

Ve svých konkrétních krocích vychází Univerzita Karlova z aktuálních metodik Ministerstva vnitra České republiky pro ochranu měkkých cílů, poznatků získaných při zpracování bezpečnostních analýz pro objekty UK zpracované v letech 2020–2023 a schváleného aktualizovaného Bezpečnostního plánu UK pro roky 2024–2025. Opatření se orientují na posílení systémů varování, posílení správné a okamžité reakce při incidentech a na zmírnění dopadu po incidentu.

Tato opatření přitom zahrnují školení, diskuzní setkání se studujícími, cvičení a nácviky evakuací a krizových plánů. Zásadním krokem bude také rozvoj systému KISS (Krizový Informační a Svolávací Systém), jehož prostřednictvím bude možné velmi rychle odeslat zprávu na telefon v případě jakékoliv nenadálé nebo rizikové události všem studujícím a zaměstnaným, kteří se nachází v dané oblasti.

„Není v našich silách, abychom zařídili dokonale bezpečný svět. Můžeme být ale připraveni – všímat si jeden druhého, vědět, jak správně reagovat v různých situacích a společně vytvářet na univerzitě takové prostředí, které obstojí i ve velmi obtížných chvílích,“ vysvětluje kroky Univerzity Karlovy Otomar Sláma, člen kolegia rektorky pro znalostní a technologický transfer a bezpečnost.

Zdroj a foto: Univerzita Karlova 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *