ŠKODA AUTO byla vyhlášena Ambasadorem kvality ČR

Soutěž jako motivace, inspirace, prostor k sebepoznání, výzva, jak poměřit síly s ostatními, zmapovat vlastní potenciál. I tak by se dalo charakterizovat poslání řady soutěží napříč různými odvětvími, profesními skupinami, organizacemi, firmami, odborníky, nadšenci, inovátory. Mezi organizátory hned řady soutěží patří i Česká společnost pro jakost, z.s., která letos odstartovala zcela nový projekt oceňování organizací nazvaný Ambasador kvality České republiky.

Ambasador kvality ČR
První místo v soutěži získala největší tuzemská automobilka ŠKODA AUTO, a.s. Může se tak pyšnit titulem Ambasador kvality České republiky. ŠKODA AUTO je leaderem kvality v České republice nejen v oblasti automotive. Svojí dlouholetou činností se podílí na budování renomé značky a přispívá tím i k zviditelnění celé České republiky a jejich výrobců ve světě. Na dalších místech stanuly společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o., řetězec samoobslužných obchodních domů, a významná pekárenská společnost Penam a.s. Finalistou se stala pardubická Flexima, s.r.o. se službami pro firmy automobilového průmyslu a jejich dodavatele.

Cena Ambasador kvality ČR byla vyhlášena jako horká novinka v rámci podpory rozvoje a podpory zavádění zásad managementu kvality v různých podobách. Určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě jako celku, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Organizace dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám. Ocenění je určeno všem organizacím podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru. Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. ČSJ záleží nejen na organizacích, ať už jde o ty z komerční nebo veřejné sféry, ale věnuje pozornost i jednotlivcům.

Cena Anežky Žaludové
Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ každoročně poctí osobnost, jež se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto vysoké ocenění nese název Cena Anežky Žaludové na počest světové uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu. Držitelem ocenění Cena Anežky Žaludové, které bylo letos uděleno už po jednadvacáté, se stal Vlastimil Krčma ze společnosti ŠKODA AUTO, a.s. Vlastimil Krčma ve společnosti pracuje již 25 roků. V posledních letech se věnuje strategii QM. Svoji dlouholetou činností se významně podílí na budování systému kvality, dokumentovaných postupů, provádění auditů a zavádění nových projektů zlepšování ve ŠKODA AUTO. Firma je leaderem kvality v oblasti automotive. Vlastimil Krčma je i dlouholetým hodnotitelem v Národní ceně kvality v souladu s pravidly EFQM.

Manažer kvality roku 2018
Titul Manažer kvality uděluje Česká společnost pro jakost v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader, vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem mezinárodní soutěže je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality, tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Titul Manažer kvality roku získává ten manažer, pod jehož vedením a za pomoci změny procesů kvality, které zavedl přímo anebo prostřednictvím svého týmu, dosáhla organizace výsledků příznivých pro různé zainteresované subjekty.

Letošním Manažerem kvality roku 2018 se stal Frank Schreier, vedoucí řízení kvality ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s. Frank Schreier se z titulu vedoucího útvaru řízení kvality podílel na vzestupu kvality produktů, a to během celého jejich životního cyklu. Prostřednictvím členství v odpovídajících grémiích se na této činnosti podílí i na úrovni koncernu VW. V rámci dynamického růstu společnosti ŠKODA AUTO, a.s. řídil strategickou výstavbu a rozvoj systému řízení kvality. Podporuje a vede činnost pracovníků kvality při současné expanzi značky ŠKODA AUTO do zahraničí (Ukrajina, Rusko, Indie). Je neustálým propagátorem nových trendů, vyhledává, hodnotí, a podporuje zavádění inovačních prvků do procesů řízení kvality, výroby a finálních výrobků.

CSR GURU
Cena pro fyzické osoby za přínos k podpoře šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za těmito aktivitami včetně implementace CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, kteří tyto myšlenky uvádějí ne vždy snadno do života. Cena CSR GURU je určena pro osoby-profesionály, dlouhodobě působící v oblasti CSR a UR na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni a výsledky jejich činností jsou všeobecně známé a respektované. Svou podporou zásadním způsobem přispívají k propagaci myšlenek CSR v ČR. Ocenění CSR GURU získala Alena Plášková z Vysoké školy ekonomické Praha za dlouholeté aktivní působení v oblasti CSR.

Podílela se na prvním kurzu věnovaném této problematice na VŠE, akreditovala předmět zaměřený na CSR do studijních programů. Věnovala se přípravě a realizaci projektů v oblasti společenské odpovědnosti (oceňování CSR – metodika KORP, vývoj CSR kurzů, poradenské projekty pro podniky, a zejména projekt CSR do škol). Výrazně se podílela na přípravě Národní ceny ČR za CSR a následně i jako její hodnotitel. Je často odborným garantem a moderátorem sekcí na konferencích, zpravidla zaměřených na společenskou odpovědnost, odborným garantem a lektorem kurzů zaměřených na společenskou odpovědnost. Podílí se na tvorbě skript a korektur odborných textů. Vede bakalářské a diplomové práce studentů zaměřené na společenskou odpovědnost udržitelný rozvoj. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací a odborných článků v ČR i v zahraničí.

Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Organizace ucházející se o cenu musí nejenom prokazatelně pomáhat postiženým osobám, ale především dbát na kvalitu nabízených služeb, spokojenost klientů, rozvoj pracovníků a v neposlední řadě společenskou odpovědnost. Všechny tyto podmínky splnilo a Cenu za návrat do života získalo 1. SDZP družstvo. Je organizací, která se v prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve svých řadách více jak 90 procent z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnává 126 pracovníků, několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí předmětné činnosti.

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce na téma kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Soutěž je určená studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol a jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Práce posuzují a o ocenění rozhodují nezávislé hodnotící komise, které na návrh Odborné skupiny pedagogů jmenuje pro každou kategorii zvlášť předsednictvo ČSJ.

Vítězkou kategorie bakalářské práce se stala Olga Radchych z Vysoké školy ekonomické s prací Analýza CSR aktivit ve velkých firmách. Vedoucí práce byla Ing. Alena Plášková, CSc. Vítězkou kategorie diplomové práce se stala Bc. Sabrina Hamplová, z Vysoké školy ekonomické s prací na téma Implementace metody 5S v administrativní části ve vybrané společnosti. Vedoucí práce byla Ing. Alena Plášková, CSc. Finalistkou kategorie Diplomové práce se stala Ruslana Hubková z Vysoké školy ekonomické s prací na téma Standardizace práce a zeštíhlení výrobního procesu. Vedoucím práce byl Ing. Felipe Martínez, Ph.D. Dalším finalistou kategorie Diplomové práce se stal Ing. Zbyněk Kaštalán z Vysoké školy báňské na téma Zpracování FMEA procesu vstřikování krycích skel zadních skupinových svítilen. Vedoucí práce byl Ing. David Vykydal.

Značka CZECH MADE
Česká společnost pro jakost je správcem značky CZECH MADE. Značky kvalitních výrobků a služeb, které byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Firmám dává možnost nezávisle ověřit kvalitu a dokladovat tím svoji péči o maximální kvalitu výrobku nebo služby a tím pozitivně budovat image firmy. Spotřebitelům usnadňuje orientaci na trhu.

Společnost KRPA FORM, a.s. úspěšně prošla v průběhu podzimu opakovaným ověřováním plnění podmínek pro držení značky Czech Made a získala možnost používat značku na další dvouleté období pro výrobky z řady „Tiskopisy pro výpočetní techniku KRPAFORM“. KRPA FORM, a.s. z Dolní Branné již více než 25 let potiskuje obchodní, reklamní a hospodářské tiskopisy, distribuuje kancelářské papíry a zpracovává papír na pokladní kotoučky, kotoučky do automatů a role do plotrů. Firma je součástí jedné z největších českých papírenských skupin KRPA Holding.

Další subjekt, který úspěšně absolvoval nové kolo ověřování podmínek pro držení značky pro následné dvouleté období, je společnost Libea, s.r.o., výrobce vlajek z Liberce – Vratislavic nad Nisou. Libea je držitelem značky Czech Made na službu „Zakázková výrova vlajek“. Libea je textilní, výrobní a obchodní podnik. Výrobní program firmy se specializuje na vlajky, prapory, třepetalky, bannery, transparenty, vlajková křídla – Beach Flag a dekorace tištěné na polyester. Celý svůj sortiment vyrábí z velmi kvalitních materiálů a využívá nejmodernější výrobní technologie odvětví. Jejich národní vlajky jste mohli vidět i v rukou zlatých hokejistů v Naganu. Stoleté výročí vzniku republiky zasypalo libereckého výrobce vlajek takovým objemem zakázek, že po dlouhých přesčasech zůstaly jen vyprodané sklady.

Zdroj: Česká společnost pro jakost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.