Rozvod: Na co máte nárok a jak postupovat v případě péče o dítě?

V roce 2016 se podle statistik Ministerstva spravedlnosti rozvedlo pětadvacet tisíc manželství.  Zhruba o tisícovku míň než v roce 2015 a nejmíň od roku 2000. Důvody ovšem nejsou nijak romantické – nižší rozvodovost je důsledkem snižujícího se počtu sňatků.

Rozvodem je označováno právní ukončení manželství. Rozvod probíhá před soudem, který přihlíží k dohodě manželů. Pokud proběhne dohoda, soud přání manželů respektuje a rozvodu vyhoví. V opačném případě se však jedná o tzv. sporný rozvod a soud vždy zkoumá příčiny rozpadu manželství – žádosti tak vůbec nemusí vyhovět. Ještě, než proběhne samotný rozvod, je nutné vyřešit majetkové poměry a péči o nezletilé děti. Nedojde-li k dohodě, opět může být rozhodnutím pověřen příslušný soud.

Na co máte právo?
Při rozvodu má každý z manželů právo na část společného majetku (pokud nebyla podepsána předmanželská smlouva) a také na žádost o svěření dětí do péče. V případě, že vám dítě do péče svěřeno není, máte stále právo na pravidelný kontakt. Je dobré si však říci, že otázka výživného a povinností týkající se dítěte, se vztahují i na nesezdaný pár.

Děti v péči – na co se připravit?
„Žádáte-li o svěření nezletilých dětí do své výhradní péče a nezískáte souhlas bývalého partnera, rozhodne o svěření do péče příslušný soud. Ten přihlíží nejen k přání samotného dítěte, ale také k majetkovým poměrům rodičů, jejich zázemí a podmínkám, které jsou pro dítě schopni vytvořit. Pokud je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, tomu druhému je určeno výživné a také rozsah styku s dítětem,“ vysvětluje Iveta Novotná. V případě, že není rozhodnuto o budoucí péči dětí, soud manželství nerozvede. V praxi existují tři varianty: výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče a společná péče. Společnou péčí se myslí model, ve kterém spolu bývalí partneři dál sdílejí domácnost a starají se o dítě. „Nejlepší variantou je, když se rodiče předem dohodnou. Ale to samozřejmě neznamená, že je to pro soud směrodatné. Stejně tak se teprve v soudní síni rozhodne o dohodě styku dítěte s druhým rodičem,“ dodává Novotná.

Pokud dohoda není a rodiče se na řešení neshodnou, rozhoduje soud. Ten může i přes nesouhlas jednoho z rodičů například nařídit střídavou péči (je-li to ku prospěchu dítěte). Vždy se bere v potaz osobnost dítěte, hmotné zabezpečení, bytové poměry rodičů, výchovné vlivy apod. „Po rozhodnutí soudu se vydává rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu rozvodu. A jakmile tento dokument nabyde právní moci, lze manželství rozvést. Dokumenty týkající se péče o děti by se měli podávat v momentě podání žádosti o rozvod, a to u okresního soudu, v jehož obvodu dítě žije. Potřeba jsou tři vyhotovení – jedno pro soud, druhé doručí soud druhému rodiči a třetí poputuje k orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který nezletilé děti před soudem zastupuje,“ dodává Iveta Novotná.

Co musí obsahovat žádost o rozvod:
• Označení příslušného soudu
• Jméno, datum narození a adresa obou manželů
• Datum a místo uzavření manželství
• Jména a datum narození dětí
• Vysvětlení toho, čeho se žalobou dotyční domáhají (tedy, že navrhujete, aby vaše manželství bylo rozvedeno) a z jakého důvodu (v případě sporného rozvodu je třeba situaci popsat detailněji)
• Datum a podpisy
• K žádosti se dokládá: kopie oddacího listu, kopie rodných listů dětí, jedná-li se o nesporný rozvod, tak dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení, popř. výživného po rozvodu a soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte.

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.
Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Zdroj: VašeVýživné.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.