Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Nový výzkum společnosti Accenture zjistil, že kultura rovnosti násobí inovační potenciál na pracovišti!

Kultura rovnosti mužů a žen na pracovišti je významným faktorem ovlivňujícím inovace, jak zjistil nový výzkum společnosti Accenture. Jeho výsledky byly dnes publikovány v každoroční zprávě společnosti Getting to Equal 2019 (Dosahování rovnosti). Průzkum monitoroval ochotu a schopnost zaměstnanců inovovat a zjistil, že tyto hodnoty jsou šestkrát vyšší ve firmách, kde panuje kultura rovnosti a kde má každý možnosti rozvoje – v porovnání s těmi, kde podmínky pro muže a ženy nejsou srovnatelné.

Průzkum zjistil, že s tím souhlasí i převážná většina vedoucích pracovníků po celém světě: 95 % z nich vidí inovace jako nedílnou součást konkurenceschopnosti a životaschopnosti firmy. Kultura rovnosti je významnou hnací silou inovačního myšlení – a to více než jiné faktory, jako je například obor podnikání, národnost či geografické faktory. Respondenty průzkumu byli lidé všech pohlaví, různé sexuální orientace, věku a etnika. Větší inovační myšlení převládá tam, kde na pracovišti panuje kultura rovnosti.

Nový průzkum společnosti Accenture je založen na dotazování mezi více než 18 000 odborníky ve 27 zemích, dále mezi více než 150 vedoucími představiteli firem v osmi zemích a byl zpracován na bázi modelu, který kombinuje výsledky průzkumu s veřejně publikovanými údaji o pracovní síle. Navazuje na výzkum z roku 2018, jenž identifikoval 40 faktorů na pracovišti, které přispívají ke kultuře rovnosti a roztřídil je do tří praktických kategorií: silné vedení, komplexní kroky a motivující prostředí.

Letošní průzkum zjistil, že motivující prostředí je z těchto tří kategorií kultury rovnosti pro posilování inovačního potenciálu zdaleka nejdůležitější. Skládá se ze šesti prvků: účel, autonomie, zdroje, inspirace, spolupráce a experimentování. Čím více je prostředí na pracovišti motivující a podporuje rovné podmínky, tím vyšší je procentuální podíl inovačního myšlení. Například u zaměstnanců se silnou kulturou rovnosti je pravděpodobnost inovací téměř šestkrát vyšší (40 % s těmi nejlepšími podmínkami rovnosti na pracovišti oproti 7 % s nejhoršími podmínkami v této oblasti).

Průzkum ale odhalil i zásadní rozdíl mezi vnímáním této otázky u vedoucích představitelů firem a jejich zaměstnanců. Zatímco 76 % vedoucích představitelů firem uvedlo, že motivují zaměstnance k inovacím, pouhých 42 % zaměstnanců s tím souhlasí. Vedení firem například přeceňuje finanční odměny a podceňuje jiné hodnoty, které jsou pro zaměstnance velkou motivací k inovacím. Nejdůležitějšími faktory podporujícími inovační myšlení jsou například odborná školení, flexibilní pracovní podmínky a respektování rovnováhy pracovního a osobního života.

Důležitým stavebním kamenem je diverzita
Faktory diverzity samy o sobě (jako např. diverzita ve vedení firmy a genderově vyvážená pracovní síla) mají na inovační myšlení významný vliv, kultura rovnosti je ale tím nejdůležitějším posilujícím prvkem, který pomáhá firmám maximalizovat inovace. Výzkum dále zjistil, že inovační myšlení zaměstnanců je téměř jedenáckrát vyšší v těch případech, kde je diverzita kombinována s kulturou rovnosti v porovnání s těmi firmami, kde tato kultura není nebo není tak rozvinuta.

Velká rizika ztráty potenciálních příjmů
Nový průzkum také zjistil, že inovační myšlení je silnější v rychle rostoucích ekonomikách a v zemích s vysokým růstem produktivity práce. Příležitosti, a tudíž i potenciální ztráty, jsou obrovské: společnost Accenture odhaduje, že hrubý domácí produkt by se mohl během příštích 10 let zvýšit až o 8 bilionů dolarů, pokud by se inovační myšlení ve všech zemích zvýšilo o 10 %. „Posilování rovnosti na pracovišti ještě nikdy nebylo pro růst inovací tak zásadní,“ uvedla Ellyn Shooková, globální ředitelka pro lidské zdroje v Accenture. „Pokud lidé cítí sounáležitost a jejich zaměstnavatelé je za jejich jedinečné nápady, názory a úsilí oceňují, je mnohem pravděpodobnější, že se budou rozvíjet a budou více motivováni k inovacím.“

Celou zprávu najdete zde: https://www.accenture.com/us-en/about/inclusion-diversity/gender-equality-innovation-research.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *